www.cactuslove.ru
Íŕ ăëŕâíóţ  Ăëŕâíŕ˙ Ýíöčęëîďĺäč˙

Ńďčńîę âčäîâ

Ăîëëŕíäöű
Áîňŕíč÷ĺńęčé ńŕä
Ńňŕňüč
Cactuslove
Ęëóáű
Ôîđóě
Âîďđîń-îňâĺň
Ęŕęňóń ńńűëęč
ZooFlo ęŕňŕëîă
Ęîíňŕęňű
Ęíčćíŕ˙ ďîëęŕ
Ëčňĺđŕňóđŕ
Ćóđíŕëű
Ďîëĺâűĺ íîěĺđŕ
Ęëŕńńčôčęŕöčč
Ďđîăđŕěěű
Đŕçíîĺ


Áŕçŕ Äŕííűő Đŕëüôŕ Ěŕđňčíŕ - ďîëĺâűĺ íîěĺđŕ ęŕęňóńîâ č ńóęęóëĺíňîâ.
Áŕçŕ Äŕííűő Ęđčńňîôŕ Ëţäâčăŕ - ďîëĺâűĺ íîěĺđŕ ęŕęňóńîâ č ńóęęóëĺíňîâ.

Ýíöčęëîďĺäč˙


Mammillaria Haworth 1812 - ńčíîíčěű

Îďčńŕíčĺ đîäŕ | Óőîä | Ęëŕńńčôčęŕöč˙ | Ŕđĺŕë | Ńčíîíčěű | Ńďčńîę âčäîâ đîäŕ

Mammillaria Haworth 1812
   • Cactus Linnaeus 1753
   • Bartschella Britton & Rose 1923
   • Dolichothele Britton & Rose 1923
   • Mamillopsis Britton & Rose 1923
   • Neomammillaria Britton & Rose 1923
   • Phellosperma Britton & Rose 1923
   • Solisia Britton & Rose 1923
   • Chilita Orcutt 1926
   • Porfiria Boedeker 1926
   • Krainzia Backeberg 1938
   • Ebnerella Buxbaum 1951
   • Oehmea Buxbaum 1951
   • Leptocladodia Buxbaum 1951
   • Pseudomammillaria Buxbaum 1951

Mammillaria albicans (Britton & Rose 1923) A. Berger 1929
   • Neomammillaria albicans Britton & Rose 1923
   • Neomammillaria slevenii Britton & Rose 1923
   • Chilita albicans (Britton & Rose) Orcutt 1926
   • Chilita slevenii (Britton & Rose) Orcutt 1926
   • Mammillaria slevenii (Britton & Rose) Boedeker1933

Mammillaria albiflora (Werdermann 1931) Backeberg 1937
   • Mammillaria herrerae var. albiflora Werdermann 1931

Mammillaria albilanata Backeberg 1939
   • Mammittaria ignota Loudon 1841, not validly published
   • Mammillaria fuauxiana Backeberg 1950
   • Mammillaria tegelbergiana H. E. Gates ex G. E. Lindsay 1966
   • Mammillaria reppenhagenii D. R. Hunt 1977
   • Mammillaria lanigera Reppenhagen 1987
   • Mammillaria noureddineana Reppenhagen 1987
   • Mammillaria igualensis Reppenhagen 1989
   • Mammillaria monticola Reppenhagen 1989
   • Mammillaria albilanata subsp. tegelbergiana (H. E. Gates ex G. E. Lindsay) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria albilanata subsp. reppenhagenii (D. R. Hunt) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria albilanata subsp. oaxacana D. R. Hunt 1997

Mammillaria angelensis R. T. Craig 1945
   • Ebnerella angelensis (R. T. Craig) Buxbaum 1951
   • Chilita angelensis (R. T. Craig) Buxbaum 1954
   • Mammillaria dioica subsp. angelensis (R. T. Craig) D. R. Hunt 1998

Mammillaria armillata K. Brandegee 1900
   • Neomammillaria armillata (K. Brandegee 1900) Britton & Rose 1923
   • Chilita armillata (K. Brandegee) Orcutt 1926
   • Mammillaria cerralboa (Britton & Rose 1923) Orcutt 1926
   • Ebnerella armillata (K. Brandegee) Buxbaum 1951

Mammillaria aureilanata Backeberg 1938
   • Ebnerella aureilanata (Backeberg) Buxbaum 1951
   • Chilita aureilanata (Backeberg) Buxbaum 1954
   • Mammillaria aureilanata var. alba Backeberg 1961

Mammillaria backebergiana Buchenau 1966
   • Mammillaria ernestii Fittkau 1971
   • Mammillaria backebergiana var. ernestii (Fittkau) Glass & R. Foster 1979
   • Mammillaria isotensis Reppenhagen 1987
   • Mammillaria backebergiana subsp. ernestii (Fittkau) D.R. Hunt 1997

Mammillaria barbata Engelmann 1848
   • Neomammillaria viridiflora Britton & Rose 1923
   • Chilita vihdiflora (Britton & Rose) Orcutt 1926
   • Chilita barbata (Engelmann) Orcutt 1926
   • Mammillaria viridiflora (Britton & Rose 1923) Boedeker 1933
   • Ebnerella barbata (Engelmann) Buxbaum 1951
   • Mammillaria chavezei Cowper 1963
   • Mammillaria orestera L. D. Benson 1969
   • Mammillaria morricalii Cowper 1969
   • Mammillaria santaclarensis Cowper 1969
   • Mammillaria garessii Cowper 1970
   • Mammillaria luthieniae Laferriere 1998
   • Mammillaria melilotiae Laferriere 1998

Mammillaria baumii Boedeker 1926
   • Mammillaria radiaissima G. E. Lindsay ex R. T. Craig 1945
   • Dolichothele baumii (Boedeker) Werdermann & Buxbaum 1951
   • Ebnerella baumii (Boedeker) Buxbaum 1951

Mammillaria beneckei Ehrenberg 1844
   • Neomammillaria nelsonii Britton & Rose 1923
   • Chilita nelsonii (Britton & Rose) Orcutt 1926
   • Mammillaria nelsonii (Britton & Rose) Boedeker 1933
   • Oehmea beneckei (Ehrenberg) Buxbaum 1951
   • Dolichothele beneckei (Ehrenberg) Backeberg 1961
   • Mammillaria balsasoides R. T. Craig 1945
   • Mammillaria colonensis R. T. Craig 1945
   • Oehmea nelsonii (Britton & Rose) Buxbaum 1951
   • Chilita colonensis (R. T. Craig) Buxbaum 1954
   • Dolichothele nelsonii (Britton & Rose) Backeberg 1961
   • Dolichothele balsasoides (R.T. Craig) Backeberg 1961
   • Mammillaria barkeri Shurly ex Backeberg 1961
   • Mammillaria guiengolensis Bravo 1962

Mammillaria blossfeldiana Boedeker 1931
   • Ebnerella blossfeldiana (Boedeker) Buxbaum 1951
   • Chilita blossfeldiana (Boedeker) Buxbaum 1954
   • Mammillaria shurliana H. E. Gates 1956

Mammillaria bocasana Poselger 1853
   • Cactus eschauzieri J. M. Coulter 1894
   • Mammillaria kunzeana Boedeker & Quehl 1912
   • Mammillaria hirsuta Boedeker 1919
   • Neomammillaria longicoma Britton & Rose 1923
   • Chilita bocasana (Poselger) Orcutt 1926
   • Neomammillaria eschauzieri (J. M. Coulter) Britton & Rose 1926
   • Chilita eschauzieri (J. M. Coulter) Orcutt 1926
   • Chilita kunzeana (Boedeker & Quehl) Orcutt 1926
   • Chilita hirsuta (Boedeker) Orcutt 1926
   • Chilita longicoma (Britton & Rose) Orcutt 1926
   • Mammillaria longicoma (Britton & Rose) A. Berger 1929
   • Mammillaria knebeliana Boedeker 1932
   • Mammillaria haehneliana Boedeker 1934
   • Mammillaria eschauzieri (J. M. Coulter) R. T. Craig 1945
   • Ebenerella bocasana (Poselger) Buxbaum 1951
   • Ebnerella kunzeana (Boedeker & Quehl) Buxbaum 1951
   • Ebnerella longicoma (Britton & Rose) Buxbaum 1951
   • Ebnerella knebeliana (Boedeker) Buxbaum 1951
   • Ebnerella haehneliana (Boedeker) Buxbaum 1951
   • Chilita knebeliana (Boedeker) Buxbaum 1954
   • Mammillaria bocasana subsp. eschauzieri (J. M. Coulter) W. A. & B. Fitz Maurice 1995

Mammillaria bocensis R. T. Craig 1945
   • Mammillaria neoschwarzeana Backeberg 1949
   • Mammillaha rubida Fritz Schwarz ex Backeberg 1949

Mammillaria bombycina Quehl 1910
   • Neomaminillaria bombycina (Quehl) Britton & Rose 1923
   • Chilita bombycina (Quehl) Orcutt 1926
   • Ebnerella bombycina (Quehl) Buxbaum 1951

Mammillaria boolii G. E. Lindsay 1953
   • Chilita boolii (G. E. Lindsay) Buxbaum 1954

Mammillaria brandegeei (J. M. Coulter 1894) K. Brandegee 1897
   • Cactus brandegeei J. M. Coulter 1894
   • Cactus gabbii J. M. Coulter 1894
   • Mammillaria gabbii (J. M. Coulter) K. Brandegee 1897
   • Mammillaria glareosa Boedeker 1933
   • Neomammillaria dawsonii A. D. Houghton 1935
   • Mammillaria dawsonii (A. D. Houghton) R. T. Craig 1945
   • Mammillaria lewisiana G. E. Lindsay ex H. E. Gates 1955
   • Mammillaria brandegeei subsp. gabbii (J. M. Coulter) D.R. Hunt 1997
   • Mammillaria brandegeei subsp. glareosa (Boedeker) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria brandegeei subsp. lewisiana (Q. E. Lindsay) D. R. Hunt 1998

Mammillaria canelensis R. T. Craig 1945
   • Mammillaria bellacantha R. T. Craig 1945

Mammillaria capensis (H. E. Gates) R. T. Craig 1945
   • Neomammillaria capensis H. E. Gates 1933
   • Ebnerella capensis (H. E. Gates) Buxbaum 1951
   • Chilita capensis (H. E. Gates) Buxbaum 1954

Mammillaria carnea Zuccarini expfeiffer 1837
   • Neomammillaria carnea (Zuccarini ex Pfeiffer) Britton & Rose 1923

Mammillaria carretii Rebut ex K. Schumann 1898
   • Neomammillaria saffordii Britton & Rose 1923
   • Chilita carretii (Rebut ex K. Schumann) Orcutt 1926
   • Chilita saffordii (Britton & Rose) Orcutt 1926
   • Mammillaria saffordii (Britton & Rose) Bravo 1937
   • Ebnerella carretii (Rebut ex K. Schumann) Buxbaum 1951

Mammillaria cerralboa (Britton & Rose) Orcutt 1926
   • Neomammillaria cerralboa Britton & Rose 1923
   • Mammillaria armillata subsp. cerralboa (Britton & Rose) D. R. Hunt 1997

Mammillaria chionocephala J. A. Purpus 1906
   • Mammillaria ritteriana Boedeker 1929
   • Mammillaria caerulea R. T. Craig 1945
   • Mammillaria formosa subsp. chionocephala (J. A. Purpus) D. R. Hunt 1998

Mammillaria coahuilensis (Boedeker) Moran 1953
   • Porfiria coahuilensis Boedeker 1926
   • Porfiria schwartzii Fric 1926
   • Mammillaria albiarmata Boedeker 1935-1936
   • Mammillaria schwartzii (Fric) Backeberg 1966
   • Mammillaria heyderi subsp. coahuilensis (Boedeker) J. M. Luthy 1995
   • Mammillaria coahuilensis subsp. albiarmata (Boedeker) D. R. Hunt 1998

Mammillaria columbiana Salm-Dyck 1850
   • Mammillaria ruestii Quehl 1905
   • Neomainmillaria yucatanensis Britton & Rose 1923
   • Mammillaria yucatanensis (Britton & Rose) Orcutt 1926
   • Mammillaria hennisii Boedeker 1932
   • Mammillaria soehlemannii Haage & Backeberg 1966
   • Mammillaria chiapensis Reppenhagen 1992
   • Mammillaria columbiana subsp. yucatanensis (Britton & Rose 1923) D. R. Hunt 1997

Mammillaria compressa A. P. de Candolle 1828
   • Mammillaria esseriana Boedeker 1928
   • Mammillaria conopea Scheidweiler 1838
   • Mammillaria tolimensis R. T. Craig 1945
   • Mammillaria bernalensis Reppenhagen 1989
   • Mammillaria centralifera Reppenhagen 1989
   • Mammillaria compressa subsp. centralifera (Reppenhagen 1989) D. R. Hunt 1997

Mammillaria crinita A. P. de Candolle 1828
   • Mammillaria glochidiata Martius 1832
   • Mammillaria cririiformis A. P. de Candolle 1834
   • Mammillaria wildii A. Dietrich 1836
   • Mammillaria schelhasii Pfeiffer 1838
   • Mammillaria painteri Rose ex Quehl 1917
   • Neomammillaria pygmaea Britton & Rose 1923
   • Mammillaria aurihamata Boedeker 1928
   • Mammillaria pygmaea (Britton & Rose) A. Berger 1929
   • Mammillaria erectohamata Boedeker 1930
   • Mammillaria pubisplna Boedeker 1930
   • Mammillaria zeilmanniana Boedeker 1931
   • Mammillaria leucantha Boedeker 1933
   • Mammillaria gilensis Boedeker 1936
   • Mammillaria aureoviridis Heinrich 1937
   • Ebnerella crinita (A. P. de Candolle) Buxbaum 1951
   • Ebnerella schelhasii (Pfeiffer) Buxbaum 1951
   • Ebnerella painteri (Rose ex Quehl) Buxbaum 1951
   • Ebnerella pygmaea (Britton & Rose) Buxbaum 1951
   • Ebnerella aurihamata (Boedeker) Buxbaum 1951
   • Ebnerella erectohamata (Boedeker) Buxbaum 1951
   • Ebnerella pubispina (Boedeker) Buxbaum 1951
   • Ebnerella zeilmanniana (Boedeker) Buxbaum 1951
   • Ebnerella gilensis (Boedeker) Buxbaum 1951
   • Mammillaria calleana Backeberg 1951
   • Chilita crinita (A. P. de Candolle) Buxbaum 1954
   • Chilita criniformis (A. P. de Candolle) Buxbaum 1954
   • Chilita painteri (Rose ex Quehl) Buxbaum 1954
   • Chilita pygmaea (Britton & Rose) Buxbaum 1954
   • Chilita aurihamata (Boedeker) Buxbaum 1954
   • Chilita erectohamata (Boedeker) Buxbaum 1954
   • Chilita pubispina (Boedeker) Buxbaum 1954
   • Chilita zeilmanniana (Boedeker) Buxbaum 1954
   • Chilita gilensis (Boedeker) Buxbaum 1954
   • Mammillaria mollihamata Shurly 1960
   • Mammillaria monancistracantha Backeberg 1962
   • Mammillaria cadereytana Backeberg 1966
   • Mammillaria nana Backeberg ex Mottram 1980
   • Mammillaria duwei H. Rogozinski & P. J. Braun 1985
   • Mammillaria variabilis Reppenhagen 1985
   • Mammillaria brevicrinita Reppenhagen 1987
   • Mammillaria puberula Reppenhagen 1987
   • Mammillaria crinita subsp. leucantha (Boedeker) D.R. Hunt 1997
   • Mammillaria moeller-valdeziana Appenzeller 1988
   • Mammillaria felipensis Reppenhagen 1989
   • Mammillaria tezontle W. A. & B. Fitz Maurice 1995
   • Mammillaria scheinvariana R. Ortega-Varela & Glass 1998
   • Mammillaria crinita subsp. scheinvariana (R. Ortega-Varela & Glass) W. A. & B. Fitz Maurice 1998
   • Mammillaria nana subsp. duwei (H. Rogozinski & P.J. Braun) Pilbeam 1999

Mammillaria crucigera Martius 1832
   • Mammillaria buchenaui Backeberg 1963
   • Mammillaria tialocii Reppenhagen 1989
   • Mammillaria crucigera subsp. tialocii (Reppenhagen) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria crucigera var. tialocii (Reppenhagen) Linzenetal. 1998

Mammillaria decipiens Scheidweiler 1838
   • Chilita decipiens (Scheidweiler) Orcutt 1926
   • Mammillaria albescens Tiegel 1933
   • Dolichothele decipiens (Scheidweiler) Tiegel 1935
   • Dolichothele camptotricha (Dams) Tiegel 1935
   • PseLidomammillaria decipiens (Scheidweiler) Buxbaum 1951
   • Pseudomammillaria albescens (Tiegel) Buxbaum 1951
   • Dolichothele albescens (Tiegel) Backeberg 1951
   • Pseudomammillaria camptotricha (Dams) Buxbaum 1951
   • Mammillaria camptotricha Dams 1968
   • Mammillaria decipiens subsp. albescens (Tiegel) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria decipiens subsp. camptotricha (Dams) D. R. Hunt 1997

Mammillaria deherdtiana Farwig 1969
   • Mammillaria dodsonii Bravo 1970
   • Mammillaria deherdtiana subsp. dodsonii (Bravo) D.R. Hunt 1997

Mammillaria densispina (J. M. Coulter) Orcutt 1926
   • Cactus densispinus J. M. Coulter 1894
   • Neomammillaria densispina (J. M. Coulter) Britton & Rose 1923
   • Mammillaria buxbaumiana Reppenhagen 1989

Mammillaria dioica K. Brandegee 1897
   • Mammillaria albicans (Britton & Rose 1923) A. Berger 1929
   • Mammillaria angelensis R. T. Craig 1945
   • Ebnerella dioica (K. Brandegee) Buxbaum 1951
   • Mammillaria goodridgii var. rectispina E. Y. Dawson ex G. E. Lindsay & E. Y. Dawson 1952
   • Chilita dioica (K. Brandegee) Buxbaum 1954
   • Mammillaria estebanensis G. E. Lindsay 1967
   • Mammillaria rectispina (E. Y. Dawson ex G. E. Lindsay & E.Y. Dawson) Reppenhagen 1987

Mammillaria discolor Haworth 1812
   • Neomammillaria discolor (Haworth) Britton & Rose 1923
   • Chilita discolor (Hawonh) Orcutt 1926
   • Neomammillaria ochoterenae Bravo 1931
   • Mammillaria ochoterenae (Bravo) Werdermann 1931
   • Neomammillaria schmollii Bravo 1931
   • Mammillaria schmollii (Bravo) Werdermann 1931
   • Mammillaria esperanzaensis Boedeker 1933
   • Mammillaria pachyrhiza Backeberg 1939
   • Mammillaria discolor subsp. esperanzaensis (Boedeker) D. R. Hunt 1997

Mammillaria duoformis R. T. Craig & E. Y. Dawson 1948
   • Mammillaria hamata Lehmann ex Pfeiffer 1832
   • Mammillaria rossiana Heinrich 1958
   • Mammillaria erythrocalyx Buchenau 1966
   • Mammillaria claviformis Reppenhagen 1989

Mammillaria elongata A. P. de Candolle 1828
   • Chilita elongata (A. P. de Candolle) Orcutt 1926
   • Leptocladodia elongata (A. P. de Candolle) Buxbaum 1960
   • Mammillaria echinaria A. P. de Candolle 1828
   • Chilita echinaria (A. P. de Candolle) Orcutt 1926
   • Mammillaria elongata subsp. echinaria (A. P. de Candolle) D. R. Hunt 1997

Mammillaria eriacantha Link & Otto ex Pfeiffer 1837
   • Chilita eriacantha (Link & Otto ex Pfeiffer) Orcutt 1926

Mammillaria erythrosperma Boedeker 1918
   • Neomammillaria multiformis Britton & Rose 1923
   • Mammillaria multiformis (Britton & Rose) Backeberg 1931
   • Ebnerella erythrosperma (Boedeker) Buxbaum 1951
   • Ebnerella multiformis (Britton & Rose) Buxbaum 1951
   • Chilita erythrosperma (Boedeker) Bmbaum 1954

Mammillaria estebanensis G. E. Lindsay 1967
   • Mammillaria dioica subsp. estebanensis (G. E. Lindsay) D. R. Hunt 1998

Mammillaria evermanniana (Britton & Rose) Orcutt 1926
   • Neomammillaria evermanniana Britton & Rose 1923

Mammillaria formosa Galeotti ex Scheidweiler 1838
   • Mammillaria microthele Muehlenpfordt 1848
   • Mammillaria pseudocrucigera R. T. Craig 1945
   • Mammillaria arroyensis Reppenhagen 1989
   • Mammillaria formosa subsp. microrthele (Muehlenpfordt) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria formosa subsp. pseudocrucigem (R. T. Craig) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria arroyensis Reppenhagen 1989

Mammillaria fraileana (Button & Rose) Boedeker 1933
   • Neomammillaria fraileana Britton & Rose 1923
   • Chilita fraileana (Britton & Rose) Orcutt 1926
   • Mammillaria slevenii (Britton & Rose) Boedeker 1933
   • Ebnerella fraileana (Britton & Rose) Buxbaum 1951
   • Mammillaria albicans subsp. fraileana (Britton & Rose) D.R.Hunt 1997

Mammillaria gasseriana Boedeker 1927
   • Ebnerella gasseriana (Boedeker) Buxbaum 1951
   • Chilita gasseriana (Boedeker) Buxbaum 1954
   • Mammillaria viescensis Rogozinski & Appenzeller 1989

Mammillaria geminispina Haworth 1824
   • Mammillaria elegans A. P. de Candolle 1828
   • Mammillaria leucocentra Berg 1840
   • Mammillaria albata Reppenhagen 1987
   • Mammillaria geminispina subsp. leucocentra (Berg) D. R. Hunt 1997

Mammillaria gigantea Hildmann ex K. Schumann 1898
   • Neomammillaria hamiltonhoytea Bravo 1931
   • Mammillaria hamiltonhoytea (Bravo) Werdermann ex Backeberg 1931
   • Mammillaria armatissima R. T. Craig 1945
   • Mammillaria ocotillensis R. T. Craig 1945
   • Mammillaria hastifera Krainz & Keller 1946
   • Mammillaria saint-pieana Backeberg ex Mottram 1980

Mammillaria glassii R. Foster 1968
   • Mammillaria ascensionis Reppenhagen 1979
   • Mammillaria glassii subsp. ascensionis (Reppenhagen) D. R. Hunt 1997

Mammillaria glochidiata Martins 1832
   • Mammillaria wildii A. Dietrich 1836
   • Chilitaglochidiata (Martius) Orcutt 1926
   • Chilita wildii(A. Dietrich) Orcutt 1926
   • Ebnerella glochidiata (Martius) BuxbaLim 1951
   • Ebnerella wildii(A. Dietrich) Buxbaum 1951
   • Mammillaria crinita subsp. wildii (A. Dietrich) D. R. Hunt 1997

Mammillaria goodridgei Salm-Dyck 1850
   • Chilita goodridgei (Salm-Dyck) Orcutt 1926
   • Ebnerella goodridgei (Salm-Dyck) Buxbaum 1951

Mammillaria grahamii Engelmann 1856
   • Mammillaria microcarpa Engelmann 1848
   • Mammillaria oliviae Orcutt 1903
   • Neomammillaria millerii Britton & Rose 1923
   • Chilita grahamii (Engelmann) Orcutt 1926
   • Chilita microcarpa (Engelmann) Orcutt 1926
   • Chilita oliviae (Orcutt) Orcutt 1926
   • Chilita milleri (Britton & Rose) Orcutt 1926
   • Mammillaria millerii (Britton & Rose 1923) Boedeker 1933
   • Ebnerella microcarpa (Engelmann) Buxbaum 1951
   • Ebnerella oliviae (Orcutt) Buxbaum 1951
   • Mammillaria microcarpa subsp. grahamii (Engelmann) Mottram 1991

Mammillaria grusonii Runge 1889
   • Mammillaria zeyeriana K. Schumann 1898
   • Mammillaria pachycylindrica Backeberg 1959
   • Mammillaria tesopacensis var. papasquiarensis Bravo 1966
   • Mammillaria papasquiarensis (Bravo) Reppenhagen 1987
   • Mammillaria durangicola Reppenhagen 1987

Mammillaria guelzowiana Werdermann 1928
   • Krainzia guelzowiana (Werdermann) Backeberg 1951
   • Phellosperma guelzowiana (Werdermann) Buxbaum 1951

Mammillaria guerreronis (Bravo) Backeberg & F. M. Knuth 1935
   • Neomammillaria guerreronis Bravo 1932
   • Mammillaria zopilotensis R. T. Craig 1945

Mammillaria haageana pfeiffer 1836
   • Mammillaria dyckiana Pfeiffer 1837
   • Mammillaria kunthii Ehrenberg 1844
   • Mammillaria meissneri Ehrenberg 1844
   • Mammillaria dealbata F. Dietrich 1846
   • Mammillaria donatii K. Schumann 1903
   • Mammillaria collinaL A. Purpus 1912
   • Mammillaria conspicua J. A. Purpus 1912
   • Mammillaria vaupelii Tiegel 1933
   • Mammillaria elegans var. schmollii R. T. Craig 1945
   • Mammillaria albidula Backeberg 1961
   • Mammillaria san-angelensis Sanchez-Mejorada 1981
   • Mammillaria acultzingensis Linzen et al. 1994
   • Mammillaria haageana subsp. san-angelensis (Sanchez-Mejorada) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria haageana subsp. conspicua (J. A. Purpus) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria haageana subsp. schmollii (R. T. Craig) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria haageana subsp. acultzingensis (Linzen etal.) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria haageana subsp. elegans D. R. Hunt 1997

Mammillaria hahniana Werdermann 1929
   • Neomammillaria mendeliana Bravo 1931
   • Mammillaria mendeliana (Bravo) Backeberg 1931
   • Mammillaria woodsii R. T. Craig 1943
   • Mammillaria bravoae R. T. Craig 1945
   • Mammillaria hahniana subsp. mendeliana (Bravo) D.R.Hunt 1997
   • Mammillaria hahniana subsp. woodsii (R.T.Craig) D.R. Hunt 1997
   • Mammillaria hahniana subsp. bravoae (R.T.Craig) D.R. Hunt 1997

Mammillaria halei K. Brandegee 1889
   • Cochemia halei (K. Brandegee 1889) Walton 1899

Mammillaria herrerae Werdermann 1931
   • Chilita herrerae (Werdermann) Buxbaum 1954

Mammillaria heyderi Muehlenpfordt 1848
   • Mammillaria gummifera Engelmann 1848
   • Mammillaria applanata Salm-Dyck 1850
   • Mammillaria hemisphaerica Engelmann 1850
   • Mammillaria meiacantha Engelmann 1856
   • Mammillaria macdougalii Rose ex L H. Bailey 1916
   • Neomammillaria gaumeri Britton & Rose 1923
   • Mammillaria gaumeri (Britton & Rose) Orcutt 1926
   • Mammillaria parrasensis Reppenhagen 1987
   • Mammillaria heyderi svbsp. gummifera (Engelmann) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria heyderi subsp. hemisphaerica (Engelmann) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria heyderi subsp. meiacantha (Engelmann) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria heyderi subsp. macdougalii (Rose ex L. H. Bailey) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria heyderi subsp. gaumeri (Britton & Rose) D.R. Hunt 1997

Mammillaria huitzilopochtii D. R. Hunt 1979
   • Mammillaria huitzilopochtii var. niduliformis Lau 1994
   • Mammillaria huitzilopochtii subsp. niduliformis (Lau) Pilbeam 1999

Mammillaria humboldtii Ehrenberg 1840
   • Ebnerella humboldtii (Ehrenberg) Buxbaum 1951
   • Chilita humboldtii (Ehrenberg) Buxbaum 1954

Mammillaria hutchisoniana (H. E. Gates 1934) Boedeker ex Backeberg & F. M. Knuth 1935
   • Neomammillaria hutchisoniana H. E. Gates 1934
   • Neomammillaria bullardiana H. E. Gates 1934
   • Mammillaria bullardiana (H. E. Gates) Boedeker ex Backeberg & F. M. Knuth 1935
   • Ebnerella hutchisoniana (H. E. Gates) Buxbaum 1951
   • Ebnerella bullardiana (H. E. Gates) Buxbaum 1951
   • Chilita hutchisoniana (H. E. Gates) Buxbaum 1954
   • Mammillaria louisae G. E. Lindsay 1960
   • Mammillaria hutchisoniana subsp. louisae (G. E. Lindsay 1960) D. R. Hunt 1997

Mammillaria insularis H. E. Gates 1938
   • Ebnerella insularis (H. E. Gates) Buxbaum 1951
   • Chilita insularis (H.E. Gates) Buxbaum 1954

Mammillaria jaliscana (Britton & Rose) Boedeker 1933
   • Neomammillariajaliscana Britton & Rose 1923
   • Ebnerella jaliscana (Britton & Rose) Buxbaum 1951
   • Mammillaria zacatecasensis Shurly 1960
   • Mammillaria fuscohamata Backeberg 1962
   • Mammillaria fuscohamata Backeberg 1962
   • Mammillaria kleiniorum Appenzeller 1986
   • Mammillaria jaliscana subsp. zacatecasensis (Shurly) D. R. Hunt 1997

Mammillaria johnstonii (Britton & Rose) Orcutt 1926
   • Neomammillaria johnstonii Britton & Rose 1923

Mammillaria karwinskiana Martius 1832
   • Mammillaria praelii Muehlenpfordt 1846
   • Mammillaria multisets Ehrenberg 1849
   • Mammillaria collinsii (Britton & Rose) Orcutt 1926
   • Mammillaria confusa (Britton & Rose) Orcutt 1926
   • Mammillaria strobilina Tiegel 1933
   • Mammillaria nejapensis R. T. Craig 1948
   • Mammillaria neomystax Backeberg 1952
   • Mammillaria ebenacantha Shurly ex Backeberg 1961
   • Mammillaria jozef-bergeri Wojnowski & Prajer 1969
   • Mammillaria beiselii Diers 1979
   • Mammillaria nagliana Reppenhagen 1987
   • Mammillaria tropica Reppenhagen 1987
   • Mammillaria karwinskiana subsp. collinsii (Britton & Rose) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria karwinskiana subsp. nejapensis (R. T. Craig) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria karwinskiana subsp. beiselii (Diers) D.R. Hunt 1997

Mammillaria klissingiana Boedeker 1927
   • Mammillaria brauneana Boedeker 1933

Mammillaria kraehenbuehlii (Krainz) Krainz 1971
   • Pseudomammillaria kraehenbuehlii Krainz 1971

Mammillaria lasiacantha Engelmann 1856
   • Mammillaria lasiacantha (var.) denudata Engelmann 1859
   • Chilita lasiacantha (Engelmann) Orcutt 1926
   • Chilita denudata (Engelmann) Orcutt 1926
   • Mammillaria denudata (Engelmann) A. Berger 1929
   • Mammillaria lengdobleriana Boedeker 1936
   • Ebnerella lasiacantha (Engelmann) Buxbaum 1951
   • Ebnerella denudata (Engelmann) Buxbaum 1951
   • Mammillaria neobertrandiana Backeberg 1952
   • Chilita lengdobleriana (Boedeker) Buxbaum 1954
   • Mammillaria wohlschlageri Reppenhagen 1987
   • Mammillaria egregia Backeberg ex H. Rogozinski & Appenzeller 1989
   • Mammillaria lasiacantha subsp. hyalina D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria lasiacantha suhsp. egregia (Backeberg ex H. Rogozinski & Appenzeller 1989) D. R. Hunt 1998

Mammillaria laui D. R. Hunt 1979
   • Mammillaria laui f. dasyacantha D. R. Hunt 1979
   • Mammillaria lauii. subducta D. R. Hunt 1979
   • Mammillaria subducta (D. R. Hunt) Reppenhagen 1987
   • Mammillaria dasyacantha (D. R. Hunt) Reppenhagen 1990
   • Mammillaria laui subsp. dasyacantha (D. R. Hunt 1979) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria laui subsp. subducta (D. R. Hunt 1979) D. R. Hunt 1997

Mammillaria lenta K. Brandegee 1904
   • Chilita lenta (K. Brandegee) Orcutt 1926

Mammillaria limonensis Reppenhagen 1985
   • Maminillaria fittkauisubsp. linnonensis (Reppenhagen) J. M. Luthy 1995

Mammillaria lloydii (Brinon & Rose 1923) Orcutt 1926
   • Neomammillaria lloydii Britton & Rose 1923

Mammillaria longiflora (Britton & Rose 1923) A. Berger 1929
   • Neomammillaria longiflora Britton & Rose 1923
   • Chilita longiflora (Britton & Rose) Orcutt 1926
   • Krainzia longiflora (Britton & Rose) Backeberg 1938
   • Phellosperma longiflora (Britton & Rose) Buxbaum 1951
   • Mammillaria stampferi Reppenhagen 1979
   • Mammillaria longiflora subsp. stampferi (Reppenhagen 1979) D. R. Hunt 1997

Mammillaria longimamma A. P. de Candolle 1828
   • Mammillaria uberiformis Zuccarini ex Pfeiffer 1837
   • Dolichothele longimamma (A. P. de Candolle) Britton & Rose 1923
   • Dolichothele uberiformis (Zuccarini ex Pfeiffer) Britton & Rose 1923
   • Mammillaria longimamma subsp. uberiformis (Zuccarini ex Pfeiffer) Krainz 1974

Mammillaria magallanii C. Schmoll ex R. T. Craig 1945
   • Ebnerella magallanii (C. Schmoll ex R. T. Craig) Buxbaum 1951
   • Chilita magallanii (C. Schmoll ex R. T. Craig) Buxbaum 1954
   • Mammillaria lasiacantha subsp. magallanii (C. Schmoll ex R. T. Craig) D. R. Hunt 1997

Mammillaria magnimamma Hawonh 1824
   • Mammillaria macracantha A. P. de Candolle 1828
   • Mammillaria zuccariniana Martius 1832
   • Chilita zuccariniana (Martius) Orcutt 1926
   • Mammillaria centricirrha Lemaire 1839
   • Mammillaria bucareliensis R.T. Craig 1945
   • Mammillaria vagaspina R. T. Craig 1945
   • Mammillaria priessnitzii Reppenhagen 1987
   • Mammillariasaxicola Reppenhagen 1987
   • Mammillaria vallensis Reppenhagen 1987
   • Mammillaria rioverdensis Reppenhagen 1988

Mammillaria mainiae K. Brandegee 1900
   • Chilita mainiae (K. Brandegee) Orcutt 1926
   • Ebnerella mainiae (K. Brandegee) Buxbaum 1951

Mammillaria mammillaris (Linnaeus 1753) Karsten 1882
   • Cactus mammillaris Linnaeus 1753
   • Mammillaria simplex Haworth 1812
   • Mammillaria pseudosimplex Haage & Backeberg l961

Mammillaria mathildae Glass & R. Foster 1971
   • Mammillaria fittkaui subsp. mathildae (Glass and R. Foster) J. M. Luthy 1995

Mammillaria matudae Bravo 1956
   • Mammlllaria matudae var. serpentiformis Fittkau 1971
   • Mammillaria compactlcaulis Reppenhagen 1987

Mammillaria mazatlanensis K. Schumann ex Gurke 1901
   • Neomammillaria occidentalis Britton & Rose 1923
   • Chilita mazatlanensis (K. Schumann ex Gurke) Orcutt 1926
   • Chilita occidentalis (Britton & Rose) Orcutt 1926
   • Neomammillaria patonil Bravo 1931
   • Mammillaria patonii (Bravo) Backeberg 1931
   • Mammillaria occidentalis (Britton & Rose 1923) Boedeker 1933
   • Ebnerella mazatlanensis (K. Schumann exGurke) Buxbaum 1951
   • Ebnerella occidentalis (Britton & Rose) Buxbaum 1951
   • Mammillaria mazatlanensis subsp. patonii (Bravo 1931) D. R. Hunt 1998

Mammillaria melaleuca Salm-Dyck 1850
   • Dolichothele melaleuca (Salm-Dyck) Boedeker 1933

Mammillaria melanocentra Poselger 1855
   • Mammillaria rubrograndis Reppenhagen & A. B. Lau 1979
   • Mammillaria linaresensis R. Wolf & F. Wolf 1990
   • Mammillaria melanocentra subsp. rubrogmndis (Reppenhagen & A. B. Lau 1979) D.R.Hunt 1997
   • Mammillaria melanocentra subsp. linaresensis (R. Wolf & F. Wolf 1990) D. R. Hunt 1997

Mammillaria mercadensis Patoni 1910
   • Neomammillaria mercadensis (Patoni) Britton & Rose 1923
   • Chilita mercadensis (Patoni) Orcutt 1926
   • Mammillaria rettigiana Boedeker 1930
   • Mammillaria posseltiana Boedeker 1932
   • Mammillaria sinistrohamata Boedeker 1932
   • Ebnerella mercadensis (Patoni) Buxbaum 1951
   • Ebnerella rettigiana (Boedeker) Buxbaum 1951
   • Ebnerella posseltiana (Boedeker) Buxbaum 1951
   • Ebnerella sinistrohamata (Boedeker) Buxbaum 1951
   • Chilita rettigiana (Boedeker) Buxbaum 1954
   • Chilita posseltiana (Boedeker) Buxbaum 1954
   • Chilita sinistrohamata (Boedeker) Buxbaum1954
   • Mammillaria flavihamata Backeberg 1962
   • Mammillaria pennispinosa var. nazasensis Glass & R. Foster 1975
   • Mammillaha berkiana A. B. Lau 1986
   • Mammillaria nazasensis (Glass & R. Foster) Reppenhagen 1987
   • Mammillaria pennispinosa subsp. nazasensis (Glass & R. Foster) D. R. Hunt 1997

Mammillaria microhelia Werdermann 1930
   • Mammillaria microheliopsis Werdermann 1931
   • Leptocladodia microhelia (Werdermann) Buxbaum 1960
   • Leptocladodia microheliopsis (Werdermann) Buxbaum 1960
   • Mammillaria droegeana Hildmann ex Reppenhagen 1987

Mammillaria millerii (Britton & Rose 1923) Boedeker 1933
   • Mammillaria microcarpa Engelmann 1848
   • Mammillaria grahamii Engelmann 1856
   • Neomammillaria millerii Britton & Rose 1923
   • Chilita grahamii (Engelmann) Orcutt 1926
   • Chilita microcarpa (Engelmann) Orcutt 1926
   • Chilita milleri (Britton & Rose) Orcutt 1926
   • Ebnerella microcarpa (Engelmann) Buxbaum 1951
   • Mammillaria microcarpa subsp. grahamii (Engelmann) Mottram 1991

Mammillaria moelleriana Boedeker 1924
   • Ebnerella moelleriana (Boedeker) Buxbaum 1951
   • Chilita moelleriana (Boedeker) Buxbaum 1954
   • Mammillaria cowpereeShurly 1959

Mammillaria muehlenpfordtii Forster 1847
   • Mammillaria celsiana Lemaire 1839
   • Mammillaria neopotosina R. T. Craig 1945

Mammillaria mystax Martius 1832
   • Mammillaria crispiseta R. T. Craig 1945
   • Mammillaria casoi Bravo 1954
   • Mammillaria huajuapensis Bravo 1954
   • Mammillaria mixtecensis Bravo 1954
   • Mammillaria atroflorens Backeberg 1962
   • Mammillaria erythra Reppenhagen 1987

Mammillaria napina J.A. Purpus 1912
   • Mammillaria hernandezii Glass & R. Foster 1983

Mammillaria nivosa Link ex Pfeiffer 1837
   • Mammillaria flavescens Haworth 1819

Mammillaria nunezii (Britton & Rose 1923) Orcutt 1926
   • Neomammillana nunezii Britton & Rose 1923
   • Neomammillaria solisii Britton & Rose 1923
   • Mammillaria solisii (Britton & Rose) Boedeker 1933
   • Mammillaria bella Backeberg 1941
   • Mammillaria wuthenauiana Backeberg 1942
   • Ebnerella nunezii (Britton & Rose)Buxbaum 1951
   • Ebnerella solisii (Britton & Rose) Buxbaum 1951
   • Mammillaria hubertmulleri Reppenhagen 1987
   • Mammillaria silvatica Reppenhagen 1987
   • Mammillaria supraflumen Reppenhagen 1987
   • Mammillaria nunezii subsp. bella (Backeberg 1941) D. R. Hunt 1997

Mammillaria orcuttii Boedeker 1930
   • Mammillaria phantasma Sotomayor, Arredando & Martinez 1999

Mammillaria parkinsonii Ehrenberg 1840
   • Mammillaria auriareolis Tiegel 1933
   • Mammillaria rosensis R. T. Craig 1945
   • Mammillaria neocrucigera Backeberg 1961

Mammillaria pectinifera F. A. C. Weber 1898
   • Pelecyphora pectinata Stein 1885
   • Solisia pectinata (Stein) Button & Rose 1923

Mammillaria peninsularis (Brinon & Rose 1923) Orcutt 1926
   • Neomammillaria peninsularis Britton & Rose 1923

Mammillaria pennispinosa Krainz 1948
   • Phellosperma pennispinosa (Krainz) Buxbaum 1951

Mammillaria perbella Hildmann ex K. Schumann 1898
   • Mammillaria cadereytensis R. T. Craig 1945
   • Mammillaria infernillensis R. T. Craig 1945
   • Mammillaria queretarica R. T. Craig 1945
   • Mammillaria avila-camachoi Shurly 1961

Mammillaria perezdelarosae Bravo & Scheinvar 1985
   • Mammillaria bombycina subsp. perezdelarosae (Bravo and Scheinvar) D.R.Hunt 1997

Mammillaria petrophila K. Brandegee 1904
   • Mammillaria arida Rose ex Quehl 1913
   • Neomammillaria marshalliana H. E. Gates 1933
   • Neomammillaria baxteriana H. E. Gates 1934
   • Neomammillaria pacifica H. E. Gates 1934
   • Mammillaria baxteriana (H. E. Gates) Boedeker ex Backeberg & F. M. Knuth 1935
   • Mammillaria marshalliana (H. E. Gates) Boedeker 1936
   • Mammillaria pacifica (H.E. Gates) Boedeker 1936
   • Mammillaria gatesii M. E. Jones 1937
   • Mammillaria petrophila subsp. arida (Rose ex Quehl 1913) D.R. Hunt 1998
   • Mammillaria petrophila subsp. baxteriana (H. E. Gates 1934) D. R. Hunt 1998

Mammillaria petterssonii Hildmann 1886
   • Mammillaria obscura Hildmann 1891-1892
   • Mammillaria pilensis Shurly ex Eggli 1985
   • Mammillaria apozolensis Reppenhagen 1987
   • Mammillaria huiguerensis Reppenhagen 1987

Mammillaria phitauiana (E. M. Baxter 1931) Backeberg 1931
   • Mammillaria verhaertlana Boedeker 1912
   • Chilita verhaertiana (Boedeker) Orcutt 1926
   • Neomammillaria phitauiana E. M. Baxter 1931
   • Ebnerella phitauiana (E. M. Baxter) Buxbaum 1951
   • Ebnerella verhaertiana (Boedeker) Buxbaum 1951
   • Chilita phitauiana (E. M. Baxter) Buxbaum1954

Mammillaria picta Meinshausen 1858
   • Mammillaria viereckii Boedeker 1927
   • Mammillaria schieliana Schick 1949
   • Ebnerella viereckii (Boedeker) Buxbaum 1951
   • Chilita viereckii (Boedeker) Buxbaum 1954
   • Chilita schieliana (Schick) Buxbaum 1954
   • Mammillaria aurisaeta Backeberg 1962
   • Mammillaria picta subsp. viereckii (Boedeker 1927) D. R. Hunt 1997

Mammillaria pilispina J. A. Purpus 1912
   • Neolloydia pilispina (J. A. Purpus) Britton & Rose 1923
   • Mammillaria sanluisensis Shurly 1949
   • Mammillaria subtilis Backeberg 1950
   • Chilita pilispina (J. A. Purpus) Buxbaum 1954
   • Chilita sanluisensis (Shurly) Buxbaum 1954
   • Mammillaria rayonensis Reppenhagen 1991

Mammillaria plumosa F. A. C. Weber 1898
   • Chilita plumosa (F. A. C. Weber) Orcutt 1926
   • Ebnerella plumosa (F. A. C. Weber) Buxbaum 1951

Mammillaria polythele Martius 1832
   • Mammillaria tetracantha Pfeiffer 1837
   • Mammillaria obconella Scheidweiler 1839
   • Mammillaria kewensis Salm-Dyck 1850
   • Mammillaria hidalgensis J. A. Purpus 1907
   • Mammillaria durispina Boedeker 1928
   • Neomammillaria hoffmanniana Tiegel 1934
   • Mammillaria hoffmanniana (Tiegel) Bravo 1937
   • Mammillaria ingens Backeberg 1942
   • Mammillaria kelleriana Schmoll ex R. T. Craig 1945
   • Mammillaria neophaeacantha Fritz Schwarz ex Backeberg 1949
   • Mammillaria subdurispina Backeberg 1949
   • Mammillaria xochipilli Reppenhagen 1987
   • Mammillaria polythele subsp. obconella (Scheidweiler 1839) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria polythele subsp. durispina (Boedeker 1928) D. R. Hunt 1997

Mammillaria pondii Greene 1889
   • Mammillaria setispina (J. M. Coulter) K. Brandegee 1897
   • Cochemia setispina (J. M. Coulter) Walton 1899
   • Cochemia pondii (Greene 1889) Walton 1899
   • Cochemia maritima G. E. Lindsay 1937
   • Mammillaria maritima (G. E. Lindsay 1937) D. R. Hunt 1971
   • Mammillaria pondii subsp. maritima (G. E. Lindsay 1937) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria pondii subsp. setispina (G. E. Lindsay 1937) D. R. Hunt 1997

Mammillaria poselgeri Hildman 1885
   • Cochemia poselgeri (Hildman 1885) Britton & Rose 1923

Mammillaria pottsii Scheer ex Salm-Dyck 1850
   • Mammillaria leona Poselger 1853
   • Chilita pottsii (Scheer ex Salm-Dyck) Orcutt 1926

Mammillaria prolifera (P. Miller) Haworth 1812
   • Cactus proliferus P. Miller 1768
   • Cactus glomeratus Lamarck 1783
   • Mammillaria glomerata (Lamarck) A. P. de Candolle l828
   • Mammillaria multiceps Salm-Dyck 1850
   • Mammillaria pusilla var. texana Engelmann 1858
   • Mammillaria pusilla var. haitiensis K. Schumann ex Giirke 1903
   • Chilita prolifera (P. Miller) Orcutt 1926
   • Chilita multiceps (Salm-Dyck) Orcutt 1926
   • Ebnerella prolifera (P. Miller) Buxbaum 1951
   • Ebnerella multiceps (Salm-Dyck) Buxbaum 1951
   • Mammillaria prolifera var. arachnoidea D. R. Hunt 1978
   • Mammillaria prolifera subsp. texana (Engelmann 1858) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria prolifera subsp. haitiensis (K. Schumann ex Gurke 1903) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria prolifera subsp. arachnoidea (D. R. Hunt 1978) D. R. Hunt 1997

Mammillaria rekoi (Britton & Rose) Vaupel 1925
   • Neomammillaria rekoi Britton & Rose 1923
   • Mammillaria pseudorekoi Boedeker 1933
   • Mammillaria rekoiana R. T. Craig 1945
   • Ebnerella rekoi (Britton & Rose)Buxbaum 1951
   • Mammillaria mitlensis Bravo 1956
   • Mammillaria rekoivar. aureispina A. B. Lau 1983
   • Mammillaria rekoi var. leptacantha A. B. Lau 1983
   • Mammillaria aureispina (A. B. Lau) Reppenhagen 1987
   • Mammillaria leptacantha (A. B. Lau) Reppenhagen 1987
   • Mammillaria krasuckae Reppenhagen 1987
   • Mammillaria pullihamata Reppenhagen 1987
   • Mammillaria sanjuanensis Reppenhagen 1987
   • Mammillaria albrechtlana Wohlsch lager 1989
   • Mammillaria rekoi subsp. aureispina (A. B. Lau 1983) D.R. Hunt 1997
   • Mammillaria rekoi subsp. leptacantha (A. B. Lau 1983) D.R. Hunt 1997

Mammillaria rhodantha Link & Otto 1829
   • Maminillaha aureiceps Lemaire 1838
   • Cactus pringlei J. M. Coulter 1894
   • Mammillaria rhodantha var. droegeana K. Schumann 1898
   • Mammillaria pringlei (J. M. Coulter) K. Brandegee 1900
   • Mammillaria calacantha Tiegel 1933
   • Maminillaha droegeana (K. Schumann) Borg 1937
   • Mammillaria fera-rubra R. T. Craig 1945
   • Mammillaria parensis R. T. Craig 1945
   • Mammillaria mollendorffiana Shurly 1948
   • Mammillaria bonavitii Reppenhagen 1987
   • Mammillaria verticealba Reppenhagen 1987
   • Maminillaha rhodantha subsp. ayreiceps (Lemaire 1838) D. R. Hunt 1997
   • Maminillaha rhodantha subsp. pringlei (J. M. Coulter 1894) D.R. Hunt 1997
   • Maminillaha rhodantha subsp. fera-rubra (R. T. Craig 1945) D. R. Hunt 1997
   • Maminillaha rhodantha subsp. mollendorffiana (Shurly 1948) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria rhodantha subsp. mccartenii D. R. Hunt 1997

Mammillaria saboae Glass 1966
   • Mammillaria goldii Glass & R. Foster 1968
   • Mammillaria haudeana A. B. Lau & Wagner 1978
   • Mammillaria saboae subsp. goldii (Glass & R. Foster 1968) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria saboae subsp. haudeana (A. B. Lau & Wagner 1978) D. R. Hunt 1997

Mammillaria sartorii J. A. Purpus 1911
   • Neomammillaria tenampensis Britton & Rose 1923
   • Mammillaria tenampensis (Britton & Rose) A. Berger 1929

Mammillaria schiedeana Ehrenberg 1838
   • Mammillaria dumetorum J. A. Purpus 1912
   • Chilita schiedeana (Ehrenberg) Orcutt 1926
   • Ebnerella schiedeana (Ehrenberg) Buxbaum 1951
   • Ebnerella dumetorum (J. A. Purpus) Buxbaum 1951
   • Mammillaria giselae Martinez-Avalos & Glass 1997
   • Mammillaria schiedeana subsp. dumetorum (J. A. Purpus 1912) D. R. Hunt l997
   • Mammillaria schiedeana subsp. giselae (Marttinez-Avalos & Glass 1997) J. M. Luthy 1998

Mammillaria schumannii Hildmann 1891
   • Bartschella schumannii (Hildmann) Britton & Rose 1923

Mammillaria scrippsiana (Britton & Rose) Orcutt 1926
   • Neomammillaria scrippsiana Britton & Rose 1923
   • Mammillaria pseudoscrippsiana Backeberg 1952

Mammillaria senilis Salm-Dyck 1850
   • Mammillaria senilis var. diguetii F. A. C. Weber 1904
   • Cochemiea senilis (Salm-Dyck) Orcutt 1922
   • Mamillopsis senilis (Salm-Dyck) Britton & Rose 1923
   • Mamillopsis diguetii (F. A. C. Weber) Britton & Rose 1923
   • Mammillaria diguetii (F. A. C. Weber) D.R. Hunt 1971

Mammillaria sheldonii (Britton & Rose 1923) Boedeker 1933
   • Neomammillaria sheldonii Britton & Rose 1923
   • Neomammillaria swinglei Britton & Rose 1923
   • Chilita sheldonii (Britton & Rose) Orcutt 1926
   • Chilita swinglei (Britton & Rose) Orcutt 1926
   • Mammillaria swinglei (Britton & Rose 1923) Boedeker 1933
   • Mammillaria gueldemanniana Backeberg 1941
   • Mammillaria alamensis R. T. Craig 1945
   • Mammillaria guirocobensis R. T. Craig 1945
   • Mammillaria inaiae R. T. Craig 1945
   • Ebnerella sheldonii (Britton & Rose) Buxbaum 1951
   • Ebnerella swinglei (Britton & Rose) Buxbaum 1951
   • Ebnerella guirocobensis (R. T. Craig) Buxbaum 1951
   • Ebnerella inaiae (R. T. Craig) Buxbaum 1951
   • Mammillaria marnieriana Backeberg 1952
   • Chilita gueldemanniana (Backeberg) Buxbaum 1954
   • Chilita alamensis (R. T. Craig) Buxbaum 1954
   • Chilita inaiae (R. T. Craig) Buxbaum 1954

Mammillaria sonorensis R. T. Craig 1940
   • Mammillaria craigii G. E. Lindsay 1942
   • Mammillaria bellisiana R. T. Craig 1945
   • Mammillaria movensis R. T. Craig 1945
   • Mammillaria tesopacensis R. T. Craig 1945
   • Mammillaria tinuviellae Laferriere 1998

Mammillaria sphacelata Martius 1832
   • Mammillaria viperina J. A. Purpus 1912
   • Chilita sphacelata (Martius) Orcutt 1926
   • Ebnerella sphacelata (Martius) Buxbaum 1951
   • Leptocladodia viperina (J. A. Purpus) Buxbaum 1960
   • Leptocladodia sphacelata (Martius) Buxbaum 1962
   • Mammillaria sphacelata subsp. viperina (J. A. Purpus 1912) D. R. Hunt 1997

Mammillaria sphaerica A. Dietrich 1853
   • Dolichothele sphaerica (A. Dietrich) Britton & Rose 1923

Mammillaria spinosissima Lemaire 1838
   • Mammillaria auricoma Ehrenberg 1846
   • Mammillaria pitcayensis Bravo 1957
   • Mammillaria pilcayensis Bravo 1958
   • Mammillaria centraliplumosa Fittkau 1971
   • Mammillaria virginis Fittkau & Kladiwa 1971
   • Mammillaria crassior Reppenhagen 1987
   • Mammillaria gasterantha Reppenhagen 1987
   • Mammillaria haasii J. Meyran 1993
   • Mammillaria spinosissima subsp. pikayensis (Bravo 1958) D. R. Hunt 1997
   • Mammillaria spinosissima subsp. tepoxtlana D. R. Hunt 1997

Mammillaria standleyi (Britton & Rose 1923) Orcun 1926
   • Neomammillaria standleyi Britton & Rose 1923
   • Neomammillaria xanthina Britton & Rose 1923
   • Chilita xanthina (Britton & Rose) Orcutt 1926
   • Mammillaria xanthina (Britton & Rose) Boedeker 1933
   • Mammillaria auricantha R. T. Craig 1945
   • Mammillaria auritricha R. T. Craig 1945
   • Mammillaria lanisumma R. T. Craig 1945
   • Mammillaria mayensis R. T. Craig 1945
   • Mammillaria montensis R. T. Craig 1945
   • Mammillaria floresii Fritz Schwarz ex Backeberg l949

Mammillaria stella-de-tacubaya Heese 1904
   • Mammillaria chica Reppenhagen 1987

Mammillaria supertexta Martius ex Pfeiffer 1837
   • Neomammillaria lanata Britton & Rose 1923
   • Mammillaria lanata (Britton & Rose) Orcutt 1926
   • Mammillaria martinezii Backeberg 1952

Mammillaria surculosa Boedeker 1931
   • Dolichothele surculosa (Boedeker) Backeberg 1951
   • Ebnerella surculosa (Boedeker) Buxbaum 1951

Mammillaria tetrancistra Engelmann 1852
   • Phellosperma tetrancistra (Engelmann) Britton & Rose 1923

Mammillaria thornberi Orcutt 1902
   • Mammillaria fasciculata Engelmann ex B. D. Jackson 1895
   • Chilita thornberi (Orcutt) Orcutt 1926
   • Mammillaria yaquensis R. T. Craig 1945
   • Ebnerella fasciculata (Britton & Rose) Buxbaum 1951
   • Ebnerella yaquensis (R. T. Craig) Buxbaum 1951
   • Chilita fasciculata (Britton & Rose) Buxbaum 1954
   • Chilita yaquensis (R. T. Craig) Buxbaum 1954
   • Mammillaria thornberi subsp. yaquensis (R. T. Craig 1945) D. R. Hunt 1997

Mammillaria vetula Martius 1832
   • Mammillaria gracilis Pfeiffer 1838
   • Chilita vetula (Martius) Orcutt 1926
   • Mammillaria magneticola J. Meyran 1961
   • Mammillaria kuentziana P. Fearn & B. Fearn 1963
   • Mammillaria vetula subsp. gracilis (Pfeiffer 1838) D. R. Hunt 1997

Mammillaria viridiflora (Britton & Rose 1923) Boedeker 1933
   • Mammillaria barbata Engelmann 1848
   • Neomammillaria viridiflora Britton & Rose 1923
   • Mammillaria chavezei Cowper 1963
   • Mammillaria orestera L. D. Benson 1969

Mammillaria voburnensis Scheer 1845
   • Mammillaria eichlamii Quehl 1908
   • Mammillaria woburnensis Britton & Rose 1923
   • Mammillaria felicis Haage 1976
   • Mammillaria voburnensis subsp. eichlamii (Quehl 1908) D. R. Hunt 1997

Mammillaria wagneriana Boedeker 1932
   • Mammillaria crassa Reppenhagen 1987
   • Mammillaria antesbergeriana A. B. Lau 1991

Mammillaria weingartiana Boedeker 1932
   • Mammillaria unihamata Boedeker 1937
   • Ebnerella weingartiana (Boedeker) Buxbaum 1951
   • Ebnerella unihamata (Boedeker) Buxbaum 1951
   • Chilita weingartiana (Boedeker) Buxbaum 1954
   • Chilita unihamata (Boedeker) Buxbaum1954

Mammillaria wiesingeri Boedeker 1933
   • Mammillaria erectacantha Forster 1847
   • Mammillaria mundtii K. Schumann 1903
   • Mammillaria apamensis Reppenhagen 1987
   • Mammillaria wiesingeri subsp. apamensis (Reppenhagen 1987) D. R. Hunt 1997

Mammillaria winterae Boedeker 1929
   • Mammillaria zahniana Boedeker & F. Ritter 1929
   • Mammillaria crassimammillis Reppenhagen 1987
   • Mammillaria freudenbergeri Reppenhagen 1987
   • Mammillaria winterae subsp. aramberri D. R. Hunt 1997

Mammillaria wrightii Engelmann 1856
   • Mammillaria wilcoxii K. Schumann 1898
   • Chilita wrightii (Engelmann) Orcutt 1926
   • Chilita wilcoxii (K. Schumann) Orcutt 1926
   • Ebnerella wrightii (Engelmann) Buxbaum 1951
   • Ebnerella wilcoxii (K. Schumann) Buxbaum 1951
   • Mammillaria meridiorosei Castetter, P. Pierce & K. H. Schwerin 1978
   • Mammillaria wrightii subsp. wilcoxii (K. Schumann 1898) D. R. Hunt 1997

Mammillaria xaltianguensis Sanchez-Mejorada 1975
   • Mammillaria bambusiphila Reppenhagen 1986
   • Mammillaria xaltianguensis subsp. bambusiphila (Reppenhagen 1986) D. R. Hunt 1997

Mammillaria zephyranthoides Scheidweiler 1841
   • Chilita zephyranthoides (Scheidweiler) Orcutt 1926
   • Ebnerella zephyranthoides (Scheidweiler) Buxbaum 1951
   • Dolichothele zephyranthoides (Scheidweiler) Backeberg 1961

Mammillaria zublerae Reppenhagen 1987
   • Mammillaria prolifera subsp. zublerae (Reppenhagen) D. R. Hunt 1997

Ëţáîĺ ęîěěĺđ÷ĺńęîĺ č ďóáëč÷íîĺ čńďîëüçîâŕíčĺ ěŕňĺđčŕëîâ ńŕéňŕ,
áĺç ńîîňâĺňńňâóţůĺăî đŕçđĺřĺíč˙ - çŕďđĺůĺíî © cactuslove 2002-2019

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Ńîçäŕíčĺ ńŕéňîâ, đŕçđŕáîňęŕ ôčđěĺííîăî ńňčë˙ - Intellect Design

Ń÷¸ň÷čęč: