www.cactuslove.ru
Íà ãëàâíóþ  Ãëàâíàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ

Ñïèñîê âèäîâ

Ãîëëàíäöû
Áîòàíè÷åñêèé ñàä
Ñòàòüè
Cactuslove
Êëóáû
Ôîðóì
Âîïðîñ-îòâåò
Êàêòóñ ññûëêè
ZooFlo êàòàëîã
Êîíòàêòû
Êíèæíàÿ ïîëêà
Ëèòåðàòóðà
Æóðíàëû
Ïîëåâûå íîìåðà
Êëàññèôèêàöèè
Ïðîãðàììû
Ðàçíîå


Ýíöèêëîïåäèÿ


Escobaria Britton & Rose 1923 - ñèíîíèìû

Îïèñàíèå ðîäà | Óõîä | Êëàññèôèêàöèÿ | Àðåàë | Ñèíîíèìû | Ñïèñîê âèäîâ ðîäà

Escobaria Britton & RoseCact. 4:53. 1923;
   • F. Buxbaum in Oesterr. Bot. Zeitschr. 98:78. 1951 und in Krainz, Die Kakteen, Lfg. 14, 1966;
   • D. Hunt in Hutohinson, The Genera of Flowering Plants 2:465. 1967 und in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 46:13. 1978;
   • N .P. Taylor in ibid., 41:17. 1979;
   • V.John & Riha in Kaktusy 17:46-44, 63-66, 1981, excl. syn. Ortegocacto.
   • Mammillaria tuberculosa Engelmann (=Escobaria strobiliformis (Poselger) Boedeker).
   • Neobesseya Britton & Rose (1923);
   • Escobesseya Hester (1945); Cochiseia Earle (1976)
   • Escobesseya Hester 1941
   • CochiseiaW.H. Earle 1976
   • Escocoryphantha Doweld 1999

Escobaria aguirreana (Glass & Foster) N. P. Taylor comb. Nov.
   • Gymnocactus aguirreanus Glass & Foster In Gact. Succ. J. Amer. 44:80 (1972)
   • Escobaria aguirreana (Glass & Foster) V. John & Riha. loc. Clt., comb. Inval.

Escobaria albicolumnaria Hester 1941
   • Mammillaria albicolumnaria (Hester) Weniger 1970
   • Coryphantha albicolumnaria (Hester) D. A. Zimmerman 1972

Escobaria alversonii (J. M. Coulter) N. P. Taylor 1997
   • Cactus radiosus var. alversonii J. M. Coulter 1894
   • Mammillaria alversonii (J. M. Coulter) Walton 1898
   • Coryphantha alversonii (J. M. Coulter) Orcutt 1926
   • Escobaria vivipara var. alversonii (J. M. Coulter) D. R. Hunt 1978

Coryphantha chihuahuensis (Britton & Rose) A. Berger 1929
   • Echinocactus strobiliformis Poselger 1853
   • Escobaria strobiliformis (Poselger) Boedeker 1933
   • Coryphantha strobiliformis (Poselger) Moran 1953
   • Escobaria henricksonii Glass & R. Foster 1977
   • Coryphantha henricksonii (Glass & R. Foster) Glass & R. Foster 1979
   • Escobaria chihuahuensis subsp. henricksonii (Glass & R. Foster) N. P. Taylor 1998
   • Escocoryphantha chihuahuensis (Britton & Rose) Doweld 1999
   • Escocoryphantha henricksonii (Glass & R. Foster) Doweld 1999

Escobaria ñubensis (Britton & Rose) D. Hunt (1978)
   • Coryphantha cubensis Britton & Rose 1912
   • Neobesseya cubensis (Britton & Rose) Hester 1941
   • Neolloydia cubensis (Britton & Rose) Backeberg 1942

Escobaria dasyacantha (Engelmann) Britton & Rose (1923)
   • Mammillaria dasyacantha Engelmann 1856, not (D. R. Hunt) Reppenhagen 1990 (see Mammillaria laui subsp. dasyacantha)
   • Escobaria chaffeyi Britton & Rose 1923
   • Coryphantha dasyacantha (Engelmann) A. Berger 1929
   • Escobesseya dasyacantha (Engelmann) Hester (1945)
   • Escobaria dasyacantha var. chaffeyi (Britton & Rose) N. P.Taylor 1983
   • Escobaria dasyacantha subsp.chaffeyi (Britton & Rose) N. P. Taylor 1998

Escobaria dasyacantha var. duncanii (Hester) N. P. Taylor stat. nov.
   • Escobesseya duncanii Hester in Desert PI. Life 17:24 (1945)
   • Escobaria duncanii(Hester) Backeberg (1961).

Escobaria dasyacantha var. chaffeyi (Britton & Rose) N. P. Taylor, stat. nov.
   • Escobaria chaffeyi Britton & Rose, The Cactaceae IV:56 (1923).

Escobaria deserti (Engelmann) Buxbaum 1951
   • Mammillaria deserti Engelmann 1880
   • Coryphantha deserti (Engelmann) Britton & Rose 1923
   • Escobaria vivipara var. deserti (Engelmann) D.R. Hunt 1978
   • Mammillaria chlorantha Engelmann 1878
   • Coryphantha chlorantha (Engelmann) Britton & Rose 1923
   • Escobaria chlorantha (Engelmann) Buxbaum 1951

Escobaria duncanii (Hester) Backeberg 1961
   • Escobesseya duncanii Hsster 1945
   • Coryphantha duncanii (Hester) L. D. Benson 1969
   • Escobaria dasyacantha var. duncanii (Hester) N.P.Taylor 1983

Escobaria emskoetteriana (Quehl) Borg 1937
   • Mammillaria emskoetteriana Quehl 1910
   • Escobaria bella Britton & Rose 1923
   • Escobaria runyonii Britton & Rose 1923
   • Coryphantha emskoetteriana (Quehl) A. Berger 1929
   • Coryphantha muehlbaueriana Boedeker 1930
   • Neobesseya muehlbaueriana (Boedeker) Boedeker 1933
   • Escobaria muehlbaueriana (Boedeker) F. M. Knuth 1936

Escobaria hesteri (Y. Wright) F. Buxbaum (1951)
   • Coryphantha hesteri Y. Wright (1932).

Escobaria laredoi (Glass & Foster) N. P. Taylor (1979)
   • Coryphantha laredoi Glass & Foster (1978)
   • Escobaria rigida Backeberg, Die Gactaceae V: sub t. 220, fig. 2804 (1961), nom, inval. (ICBN Art. 9).

Escobaria minima (Baird) D. R. Hunt 1978
   • Coryphantha minima Baird 1931
   • Coryphantha nellieae Croizat 1934
   • Escobaria nellieae (Croizat) Backeberg 1961

Escobaria missouriensis (Sweet) D. R. Hunt 1978
   • Cactus mammilatus Nuttall (1818) non Linn (1753)
   • Mammillaria missouriensis Sweet (1826), nom. nov. pro
   • Mammillaria similis Engelmann 1845
   • Mammillaria similis var. caespitosa Engelmann 1850
   • Mammillaria notesteinii Britton 1891
   • Mammillaria wissmannii Hildmann 1898
   • Coryphantha missouriensis (Sweet) Britton & Rose 1913
   • Coryphantha similis (Engelmann) Britton & Rose 1913
   • Neobesseya missouriensis (Sweet) Britton & Rose 1923
   • Neobesseya similis (Engelmann) Britton & Rose 1923
   • Neobesseya notesteinii (Britton) Britton & Rose 1923
   • Neobesseya wissmannii (Hildmann) Britton & Rose 1923
   • Coryphantha asperispina Boedeker 1929
   • Neobesseya asperispina (Boedeker) Boedeker ex Backeberg & F. M. Knuth 1935
   • Neobesseya rosiflora Lahman ex G. Turner 1937
   • Coryphantha marstonii Clover 1938
   • Coryphantha missouriensis var. marstonii (Clover) L. D. Benson 1969
   • Escobaria asperispina (Boedeker) D. R. Hunt 1978
   • Escobaria missouriensis var. marstonii (Clover) D.R. Hunt 1978
   • Escobaria missouriensis var. caespitosa (Engelmann) D. R. Hunt 1978
   • Escobaria missouriensis var. similis (Engelmann) N.P.Taylor 1983
   • Escobaria missouriensisvar. asperispina (Boedeker) N. P. Taylor 1983
   • Escobaria missouriensis subsp. navajoensis Hochstatter 1996
   • Escobaria missouriensis subsp. asperispina (Boedeker) N. P. Taylor 1998

Escobaria missouriensis var. marstonii (Clover) D. Hunt (1978)
   • Coryphantha marstonii Glover (1938)
   • Neobeseeya arizonica Hester, nom. nud.

Escobaria missouriensis var. similis (Engelmann) N. P. Taylor comb. nov.
   • Mammillaria similis Engelmann in Boston J. Nat. Hist. 5:246 (1845)
   • Mammillaria similis var. similis Engelmann ibid. á:200 (1850)
   • Mammillaria similis var. caespitosa Engelmann, loc. cit. (1850)
   • Escobaria missouriensis var. caespitosa (Engelmann) D. Hunt (1978).

Escobaria missouriensis var. asperispina (Boedeker) H. P. Taylor, stat. nov.
   • Coryphantha asperispina Boedeker in Monatsschr. Deutsch. Kakt. Ges. 1:92 mit. Abb. (1929)
   • Escobaria asperispina (Boedeker) D. Hunt (1978)

Escobaria muehlbaueriana (Boedeker) F. Knuth (1935)
   • Coryphantha muehlbaueriana Boedeker (1930)
   • Neobesseya muehlbaueriana (Boedeker) Boedeker (1933)
   • Escobaria bella sensu V. John & Riha in Kaktusy 17:65. 1981

Escobaria orcuttii Boedeker 1933
   • Neolloydia orcuttii Rose ex Orcutt 1926, without description
   • Coryphantha strobiliformis var. orcuttii (Rose ex Orcutt) L. D. Benson 1969
   • Coryphantha orcuttii (Rose ex Orcutt) D. A. Zimmerman 1972
   • Escobaria orcuttii var.koenigii Castetter, P. Pierce & K. H. Schwerin 1975
   • Escobaria orcuttiivar.macraxina Castetter, P. Pierce & K. H. Schwerin 1975

Escobaria organensis (D. Zimmerman) Castetter et al. (1973)
   • Coryphantha organensis D.Zimmerman (1972)

Escobaria robbinsorum (W. H. Earle) D. R. Hunt 1978
   • Cochiseia robbinsorum W. H. Earle 1976
   • Coryphantha robbinsorum (W. H. Earle) A. D.Zimmerman 1978

Åscobaria roseana (Boedeker) Schmoll ex F. Âuxb. (1951)
   • Echinocactus roseanus Boedeker in Zeitschr. fur Sukkulentenk. 3:363 (1928).

Escobaria sneedii Britton & Rose (1923)
   • Coryphantha sneedii (Britton & Rose) A. Berger 1929
Escobaria leei Boedeker 1933
   • Coryphantha sneedii var. leei (Boedeker) L D. Benson 1969
   • Escobaria sneedii var. leei (Boedeker) D. R. Hunt 1978
   • Escobaria sneedii subsp.leei (Boedeker) D. R. Hunt 1997

Escobaria strobiliformis (Poselger) Boedeker (1933)
   • Echinocactus strobiliformis Poselger (1853), nom, prov. pro
   • Mammillaria strobiliformis Scheer ex Salm-Dyck (1850), non Engelmann (1848) nee. Muehlenpfordt (1848).
   • Mammillaria tuberculosa Engelmann (1856);
   • Escobaria tuberculosa (Engelmann) Britton & Eose (1923);
   • Coryphantha (Escobaria) variicolor Tiegel (1932);
   • Coryphantha dasyacantha v. variicolor (Tiegel) L. Benson (1969);
   • Escobaria dasyacantha v. variicolor (Tiegel) D. Hunt (1978);
   • Escobaria bella sensu F. Buxbaum in Krainz, Die Kakteen, Lfg. 22 (1962), quoad tab., non Britton & Rose (1923).

Escobaria tuberculosa (Engelmann) Britton & Rose 1923
   • Mammillaria tuberculosa Engelmann 1856
   • Coryphantha varicolorTiegel 1932
   • Escobaria varicolor(Tiegel) Backeberg 1976
   • Coryphantha dasyacantha var. varicolor(Tiegel) L D. Benson 1969
   • Escobaria dasyacantha var. varicolor(Tiegel) D. R. Hunt 1978

Escobaria vivipara (Nuttall) Buxbaum 1951
   • Cactus viviparus Pursh (1813)
   • Coryphantha vivipara (Nuttall) Britton & Rose 1913
   • Ïî Nigel P. Taylor - Cactus viviparus Ntittal in Fraser’s Cat. (1813), nom. nud.
   • Mammillaria vivipara (Nuttall) Haworth 1819
   • Mammillaria radiosa Engelmann 1850
   • Echinocactus radiosus (Engelmann) Poselger 1853
   • Mammillaria vivipara var. neomexicana Engelmann 1856
   • Mammillaria vivipara subsp. radiosa (Engelmann) Engelmann 1859
   • Mammillaria arizonica Engelmann 1876
   • Cactus radiosus (Engelmann) J. M. Coulter 1894
   • Coryphantha radiosa (Engelmann) Rydberg 1917
   • Coryphantha arizonica (Engelmann) Britton & Rose 1923
   • Coryphantha bisbeeana Orcutt 1926
   • Coryphantha columnaris Lahman 1934
   • Escobaria bisbeeana (Orcutt) Borg 1937
   • Coryphantha fragrans Hester 1941
   • Coryphantha rosea Clokey 1943
   • Coryphantha oklahomensis Lahman 1949
   • Ïî Nigel P. Taylor - Escobaria vivipara (Pursh) F.Buxbaum (1951)
   • Escobaria neomexicana (Engelmann) Buxbaum 1951
   • Escobaria radiosa (Engelmann) G. Frank 1960
   • Coryphantha vivipara var. bisbeeana (Orcutt) L. D. Benson 1969
   • Escobaria vivipara var. radiosa (Engelmann) D.R. Hunt 1978
   • Escobaria vivipara var. neomexicana (Engelmann) D. R. Hunt 1978
   • Escobaria vivipara var. arizonica (Engelmann) D. R. Hunt 1978
   • Escobaria vivipara var. bisbeeana (Orcutt) D. R. Hunt 1978
   • Escobaria vivipara var. rosea (Clokey) D.R. Hunt 1978
   • Coryphantha vivipara var. kaibabensis P. C. Fischer 1979
   • Coryphantha vivipara var. buoflama P. C. Fischer 1980
   • Escobaria vivipara var. kaibabensis (P. C. Fischer) N. P. Taylor 1983
   • Escobaria vivipara var. buoflama (P. C. Fischer) N. P. Taylor 1983

Escobaria vivipara var. radiosa (Engelmann) D. Hunt (1978)
   • Mammillaria radiosa Engelmann (1850)
   • Escobaria radiosa (Engelmann) Frank (1960) comb, inval.
   • Coryphantha columnaris Lahman (1934)
   • Coryphantha fragrans Hester (1941)
   • Coryphantha oklachomensis Lahman (1949)

Escobaria vivipara var. neo-mexicana (Enselmann) F. Buxbaum in Krainz, Die Kakteen, Lfg. 50-51 (15. 10. 1972)
   • Mammillaria vivipara subvar. neo-mexicana Egelmann in Proc. Amer. Acad. 3:269 (1856)
   • Mammillaria vivipara var. neomexicana Engelraann in Engelmann & Bigelow, Descr. Cact. 28 (1856)
   • Escobaria neomexicana (Engelmann) F. Buxbaum (1951)

Escobaria vivipara var. arizonica (Engelmann) D. Hunt (1978)
   • Mammillaria arizonica Engelmann (1876)
   • Escobaria ariaonica (Engelmann) F. Buxbaum (1951)

Escobaria vivipara var. rosea (Glokey) D. Hant (1978)
   • Coryphantha rosea Clokey (1943)

Escobaria vivipara var. kaibabensis (Ð. Fischer) H. P. Taylor, comb. nov.
   • Coryphantha vivipara var. kaibabensis P. Fischer in Cact, Succ. J. Amer. 51:286-287 (1979)

Escobaria vivipara var. bisbeeana (Orcutt) D. Hant (1978)
   • Coryphantha bisbeeana Orcutt (1926), nom. Nov. pro
   • Coryphantha aggregata Britton & Rose (1923)
   • Escobaria aggregata F. Buxbaum (1951), non
   • Mammillaria aggregata Engelmann (1848) cf. Engelmann in lves, Rep. Colorado R. West, part 4, Botany 13 8(1861)

Escobaria vivipara var. desertii (Engelmann) D. Hunt (1978)
   • Mammillaria deserti Engelmann (1886)
   • Escobaria deserti (Engelmann) F.Buxbaum (1951), non
   • Coryphantha deserti sensu Britton & Rose (1923)
   • Escobaria chlorantha Engelmann (1878)
   • Escobaria chlorantha (Engelmann) F. Buxbaum (1951) (Òèï ïîäðîäà Pseudocoryphantha F. Buxbaum)

Escobaria vivipara var. buoflama (P. Fischer) N. P. Taylor comb. nov.
   • Coryphantha vivipara var. buoflama P. Fischer in Cact. Succ. J. Amer. 52:27-28 (1980)

Escobaria vivipara var. alversonii (J. Coulter) D. Hunt (1978)
   • Cactus radiosus alversonii J. Coulter (1894)

Escobaria zilziana (Boedeker) Backeberg (1961) non Backeber Die Cactaceae VI, 3874 (1962);
   • Coryphantha zllziana Boedeker (1930)
   • Neobesseya zilziana (Boedeker) Boedeker (1933)

Ëþáîå êîììåð÷åñêîå è ïóáëè÷íîå èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ ñàéòà,
áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçðåøåíèÿ - çàïðåùåíî © cactuslove 2002-2018

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Ñîçäàíèå ñàéòîâ, ðàçðàáîòêà ôèðìåííîãî ñòèëÿ - Intellect Design

Ñ÷¸ò÷èêè: