www.cactuslove.ru
Íŕ ăëŕâíóţ  Ăëŕâíŕ˙ Ýíöčęëîďĺäč˙

Ńďčńîę âčäîâ

Ăîëëŕíäöű
Áîňŕíč÷ĺńęčé ńŕä
Ńňŕňüč
Cactuslove
Ęëóáű
Ôîđóě
Âîďđîń-îňâĺň
Ęŕęňóń ńńűëęč
ZooFlo ęŕňŕëîă
Ęîíňŕęňű
Ęíčćíŕ˙ ďîëęŕ
Ëčňĺđŕňóđŕ
Ćóđíŕëű
Ďîëĺâűĺ íîěĺđŕ
Ęëŕńńčôčęŕöčč
Ďđîăđŕěěű
Đŕçíîĺ


Áŕçŕ Äŕííűő Đŕëüôŕ Ěŕđňčíŕ - ďîëĺâűĺ íîěĺđŕ ęŕęňóńîâ č ńóęęóëĺíňîâ.
Áŕçŕ Äŕííűő Ęđčńňîôŕ Ëţäâčăŕ - ďîëĺâűĺ íîěĺđŕ ęŕęňóńîâ č ńóęęóëĺíňîâ.

Ýíöčęëîďĺäč˙


Echinopsis Zuccarini 1837 - ńčíîíčěű

Îďčńŕíčĺ đîäŕ | Óőîä | Ęëŕńńčôčęŕöč˙ | Ŕđĺŕë | Ńčíîíčěű | Ńďčńîę âčäîâ đîäŕ

Echinopsis Zuccarini 1837
   • Cereus subg. Trichocereus A. Berger 1905
   • Trichocereus (A. Berger) Riccobono 1909
   • Chamaecereus Britton & Rose 1922
   • Lobivia Britton & Rose 1922
   • Echinopsis subg. Pseudolobivia Backeberg 1934
   • Hymenorebutia Fric ex Buining 1938
   • Echinopsis subg. Setiechinopsis Backeberg 1938
   • Soehrensia Backeberg 1938
   • Setiechinopsis (Backeberg) De Haas 1940
   • Pseudolobivia (Backeberg) Backeberg 1942
   • Acantholobivia Backeberg 1942
   • Lobivia subg. Neolobivia Backeberg 1942
   • Helianthocereus Backeberg 1949
   • Leucostele Backeberg 1953
   • Neolobivia (Backeberg) Y. Ito 1957

Echinopsis ancistrophora Spegazzini 1905
   • Echinopsis polyancistra Backeberg 1933
   • Echinopsis hamatacantha Backeberg 1934
   • Echinopsis kratochviliana Backeberg 1934
   • Echinopsis leucorhodantha Backeberg 1934
   • Echinopsis pelecyrhachis Backeberg 1934
   • Pseudolobivia ancistrophora (Spegazzini) Backeberg 1941
   • Pseudolobivia polyancistra (Backeberg) Backeberg 1942
   • Pseudolobivia hamatacantha (Backeberg) Backeberg 1942
   • Pseudolobivia kratochviliana (Backeberg) Backeberg 1942
   • Pseudolobivia leucorhodantha (Backeberg) Backeberg ex Krainz 1942
   • Pseudolobivia pelecyrhachis (Backeberg) Backeberg ex Krainz 1942
   • Echinopsis torrecillasensis Cardenas 1956
   • Lobivia arachnacantha Burning & F. Ritter 1956
   • Pseudolobivia torrecillasensis (Cardenas) Backeberg 1959
   • Lobivia pojoensis Rausch 1968
   • Lobivia cardenasiana Rausch 1972
   • Echinopsis arachnacantha (Buining& F. Ritter) H. Friedrich 1974
   • Echinopsis cardenasiana (Rausch) H. Fried rich 1974
   • Echinopsis ancistrophora subsp. arachnacantha (Buining & F. Ritter) Rausch 1977
   • Echinopsis ancistrophora subsp. pojoensis (Rausch) Rausch 1977
   • Echinopsis ancistrophora subsp. cardenasiana (Rausch) Rausch 1977

Echinopsis angelesii (R. Kiesling) G. D. Rowley 1980
   • Trichocereus angelesii R. Kiesling 1978

Edlinopsis antezanae (Cardenas) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus antezanae Cardenas 1953
   • Helianthocereus antezanae (Cardenas) Backeberg 1955

Echinopsis arboricola (Kimnach) Mottram 1997
   • Trichocereus arboricola Kimnach 1990

Echinopsis atacamensis (Philippi) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Echinopsis formosissima Labouret 1855
   • Cereus atacamensis Philippi 1860
   • Pilocereus pasacana F. A. C. Weber ex Rumpler 1886
   • Cereus pasacana (F. A. C. Weber ex Rumpler) F. A. C. Weber 1893
   • Trichocereus pasacana (F. A. C. Weber ex Rumpler) Britton & Rose 1920
   • Thchocereus atacamensis (Philippi) W.T. Marshall & Bock 1941
   • Leucostele rivierei Backeberg 1953
   • Helianthocereus atacamensis (Philippi) Backeberg 1959
   • Helianthocereus pasacana (F. A. C. Weber ex Riimpler) Backeberg 1959
   • Trichocereus rivierei (Backeberg) Krainz 1967
   • Echinopsis pasacana (F. A. C. Weber ex Rumpler) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Echinopsis rivierei (Backeberg) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus eremophilus F. Ritter 1980
   • Echinopsis atacamensis subsp. pasacana (F. A. C. Weber ex Rumpler) G. Navarro 1996

Echinopsis aurea Britton & Rose 1922
   • Lobivia shaferi Britton & Rose 1922
   • Lobivia aurea (Britton & Rose) Backeberg 1934
   • Lobivia cylindrica Backeberg 1935
   • Lobivia leucomalla Wessner 1938
   • Hymenorebutia leucomalia (Wessner) Buining 1939
   • Lobivia fallax Oehme 1939
   • Pseudolobivia aurea (Britton & Rose) Backeberg 1951
   • Lobivia cylindracea Backeberg 1957
   • Pseudolobivia luteiflora Backeberg 1966
   • Echinopsis aurea var. quinesensis Rausch 1970
   • Echinopsis leucomalla (Wessner) H. Friedrich 1974
   • Echinopsis fallax (Oehme) H. Friedrich 1974
   • Echinopsis cylindracea (Backeberg) H. Friedrich 1974
   • Hymenorebutia aurea (Britton & Rose) F. Ritter 1980
   • Hymenorebutia quinesensis (Rausch) F. Ritter 1980
   • Echinopsis quinesensis (Rausch) H. Friedrich & Glaetzle 1983
   • Lobivia shaferi subsp. aurea (Britton & Rose) E. Herzog 1985
   • Lobivia shaferi subsp. leucomalla (Wessner) E. Herzog 1985
   • Lobivia shaferi subsp. fallax (Oehme) E. Herzog 1985
   • Lobivia shaferi subsp. rubrifiora E. Herzog 1985
   • Echinopsis fallaxvar. cylindrica (Backeberg) J. G. Lambert 1998

Echinopsis backebergii Werdermann ex Backeberg 1931
   • Lobivia backebergii (Werdermann ex Backeberg) Backeberg 1935
   • Echinopsis boedekeriana Harden 1936
   • Lobivia boedekeriana (Harden) Boedeker 1936
   • Lobivia wrightiana Backeberg 1937
   • Lobivia oxyalabastra Cardenas & Rausch 1966
   • Lobivia winterana F. Ritter 1970
   • Lobivia zecheri Rausch 1971
   • Neolobivia winterana (F. Ritter) F. Ritter 1981
   • Echinopsis backebergii subsp. wrightiana (Backeberg) G. D. Rowley 1982
   • Echinopsis backebergii subsp. zecheri (Rausch) G. D. Rowley 1982

Echinopsis bertramiana (Backeberg) H. Friedrich &G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus bertramianus Backeberg 1935
   • Helianthocereus bertramianus (Backeberg) Backeberg 1951

Echinopsis boyuibensis F. Ritter 1965
   • Pseudolobivia boyuibensis (F. Ritter) Backeberg 1966

Echinopsis bridgesi Salm-Dyck 1850
   • Trichocereus bridgesii (Salm-Dyck) Britton & Rose 1920
   • Trichocereus tenuispinus F. Ritter 1967
   • Echinopsis yungasensis F. Ritter 1980
   • Echinopsis bridgesii subsp. yungasensis (F. Ritter) P. J. Braun & Esteves 1995

Echinopsis bruchii (Britton & Rose) H. Friedrich & Glaetzle 1983
   • Lobivia bruchii Britton & Rose 1922
   • Lobivia grandis Britton & Rose 1922
   • Soehrensia bruchii (Britton & Rose) Backeberg 1940
   • Pseudolobivia grandis (Britton & Rose) Krainz 1946
   • Soehrensia grandis (Britton & Rose) Backeberg 1951
   • Soehrensia ingens Backeberg 1951
   • Echinopsis grandis (Britton & Rose) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Echinopsis ingens (Backeberg) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Lobivia formosa subsp. bruchii (Britton & Rose) Rausch 1976
   • Lobivia formosa subsp. grandis (Britton & Rose) Rausch 1976
   • Trichocereus bruchii (Britton & Rose) F. Ritter 1980
   • Trichocereus grandis (Britton & Rose) F. Ritter 1980
   • Trichocereus ingens (Backeberg) F. Ritter 1980

Echinopsis x cabrerae (R. Kiesling) G. D. Rowley 1979
   • Trichocereus cabrerae R. Kiesling 1976

Echinopsis caineana (Cardenas) D. R. Hunt 1991
   • Lobivia caineana Cardenas 1952

Echinopsis callichroma Cardenas 1965
   • Pseudolobivia callichroma (Cardenas) Backeberg 1966

Echinopsis calochlora K. Schumann 1903
   • Echinopsis grandiflora Linke 1857
   • Echinopsis calochlora subsp. glaetzleana P. J. Braun & Esteves 1994

Echinopsis camarguensis (Cardenas) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus camarguensis Cardenas 1953

Echinopsis candicans (Gillies ex Salm-Dyck) F. A. C. Wet ex D.R. Hunt 1987
   • Cereus candicans Gillies ex Salm-Dyck 1834
   • Cereus candicans var. courantii K. Schumann 1897
   • Trichocereus candict (Gillies ex Salm-Dyck) Britton& Rose 1920
   • Trichocereus courantii (K. Schumann) Backeberg 1954
   • Trichocereus neolamprochlorus Backeberg 1959
   • Helianthocereus pseudocandicans Backeberg 1966
   • Echinopsis courantii (K. Schumann) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus pseudocandicans (Backeberg) R. Kiesling 1976
   • Echinopsis pseudocandicans (Backeberg) H. Friedrich & Glaetzle 1983

Echinopsis cephalomacrostibas (Werdermann & Backeberg) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Cereus cephalomacrostibas Werdermann & Backeberg 1931
   • Trichocereus cephalomacrostibas (Werdermann & Backeberg) Backeberg 1932
   • Weberbauerocereus cephalomacrostibas (Werdermann & Backeberg) F. Ritter 1981
   • Haageocereus cephalomacrostibas (Werdermann & Backeberg) P. V. Heath 1995

Echinopsis chalaensis (Rauh & Backeberg) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus chalaensis Rauh & Backeberg 1956

Echinopsis chamaecereus H. Friedrich & Glaetzle 1983
   • Cereus silvestrii Spegazzini 1905
   • Echinopsis silvestrii Spegazzini 1905
   • Chamaecereus silvestrii (Spegazzini) Britton & Rose 1922
   • Lobivia silvestrii G. D. Rowley 1967

Echinopsis chiloensis (Colla) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Cactus chiloensis Colla 1826
   • Cereus chiloensis (Colla) A. P. de Candolle 1828
   • Trichocereus chiloensis (Colla) Britton & Rose 1920

Echinopsis chrysantha Werdermann 1931
   • Lobivia chrysantha (Werdermann) Backeberg 1935
   • Lobivia polaskiana Backeberg 1948
   • Hymenorebutia chrysantha (Werdermann) F. Ritter 1980

Echinopsis chrysochete Werdermann 1936
   • Lobivia chrysochete (Werdermann) Wessner 1938
   • Lobivia hystrix F. Ritter 1966
   • Lobivia markussi Rausch 1966

Echinopsis cinnabarina (W. J. Hooker) Labouret 1853
   • Echinocactus cinnabarina W. J. Hooker 1847
   • Lobivia cinnabarina (W. J. Hooker) Britton & Rose 1922
   • Lobivia walterspielii Boedeker 1936
   • Pseudolobivia acanthoplegma Backeberg 1962
   • Lobivia acanthoplegma (Backeberg) Backeberg 1963
   • Lobivia neocinnabarina Backeberg 1963
   • Lobivia oligotricha Cardenas 1963
   • Lobivia pseudocinnabarina Backeberg 1963
   • Lobivia charcasina Cardenas 1964
   • Lobivia taratensis Cardenas 1966
   • Lobivia prestoana Cardenas 1970
   • Lobivia zudanensis Cardenas 1970
   • Lobivia draxleriana Rausch 1971
   • Lobivia cinnabarina var. acanthoplegma (Backeberg) Rausch 1975
   • Echinopsis cinnabarina subsp. acanthoplegma (Backeberg) G. D. Rowley 1982
   • Echinopsis cinnabarina subsp. taratensis (Cardenas) G. D. Rowley 1982
   • Echinopsis cinnabarina subsp. prestoniana (Cardenas) G. D. Rowley 1982

Echinopsis clavata (F. Ritter) D. R. Hunt 1997
   • Trichocereus clavatus F. Ritter 1980

Echinopsis comarapana Cardenas 1957
   • Echinopsis pereziensis Cardenas 1963
   • Echinopsis ayopayana F. Ritter & Rausch 1968

Echinopsis conaconensis (Cardenas) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus conaconensis Cardenas 1953
   • Helianthocereus conaconensis (Cardenas) Backeberg 1955

Echinopsis coquimbana (Molina) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Cactus coquimbanus Molina 1782
   • Cereus coquimbanus (Molina) K. Schumann 1898
   • Trichocereus coquimbanus (Molina) Britton & Rose 1920
   • Trichocereus serenanus F. Ritter 1965

Echinopsis crassicaulis (R. Kiesling) H. Friedrich & Glaetzle 1983
   • Helianthocereus crassicaulis Backeberg 1966
   • Lobivia crassicaulis R. Kiesling 1978

Echinopsis cuzcoensis (Britton & Rose) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus cuzcoensis Britton & Rose 1920

Echinopsis densispina Werdermann 1934
   • Echinopsis scopaha Werdermann 1934
   • Lobivia rebutioides Backeberg 1934
   • Lobivia densispina (Werdermann) Werdermann ex Backeberg & F. M. Knuth 1935
   • Lobivia scopaha (Werdermann) Werdermann ex Backeberg & F. M. Knuth 1935
   • Hymenorebutia scoparia (Werdermann) Buining 1939
   • Hymenorebutia densispina (Werdermann) Buining 1939
   • Hymenorebutia rebutioides (Backeberg) Buining 1939
   • Lobivia chlomgona Wessner 1940
   • Lobivia napina Pazout 1960
   • Hymenorebutia napina (Pazout) Pazout 1964
   • Echinopsis rebutioides (Backeberg) H. Friedrich 1974
   • Hymenorebutia chlomgona (Wessner) F. Ritter 1980
   • Lobivia haematantha subsp. densispina (Werdermann) Rausch & G. D. Rowley 1982

Echinopsis deserticola (Werdermann) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Cereus deserticola Werdermann 1929
   • Trichocereus deserticola Looser 1929
   • Trichocereus fulvilanus F. Ritter 1962
   • Echinopsis fulvilana (F. Ritter) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974

Echinopsis escayachensis (Cardenas) H. Friedrich &G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus escayachensis Cardenas 1963
   • Helianthocereus escayachensis (Cardenas) Backeberg 1966

Echinopsis eyriesii (Turpin) Pfeiffer & Otto 1839
   • Echinocactus eyriesii Turpin 1830
   • Cereus turbinatus Pfeiffer 1835
   • Cereus eyriesii (Turpin) Pfeiffer 1837
   • Echinopsis turbinata Pfeiffer & Otto 1839
   • Echinopsis pudantii Pfersdorf 1900

Echinopsis fabrisii (R. Kiesling) G. D. Rowley 1979
   • Trichocereus fabrisii R. Kiesling 1976

Echinopsis famatimensis (Spegazzini) Werdermann 1931
   • Echinocactus famatimensis Spegazzini 1921
   • Lobivia famatimensis (Spegazzini) Britton & Rose 1923
   • Rebutia famatimensis (Spegazzini) Spegazzini ex Hosseus 1926
   • Lobivia pectinifera Wessnerex Fritzen 1940
   • Reicheocactus pseudoreicheanus Backeberg 1942
   • Echinopsis densispina var. pectinifera(Wessner ex Fritzen) J.G. Lambert 1998

Echinopsis ferox (Britton & Rose) Backeberg 1934
   • Lobivia ferox Britton & Rose 1922
   • Lobivia iongispina Britton & Rose 1922
   • Echinopsis longispina (Britton & Rose) Werdermann 1931
   • Echinopsis potosina Werdermann 1931
   • Lobivia claeysiana Backeberg 1937
   • Lobivia hastifera Werdermann 1938
   • Pseudolobivia ferox (Britton & Rose) Backeberg 1942
   • Pseudolobivia longispina (Britton & Rose) Backeberg ex Krainz 1942
   • Pseudolobivia potosina (Werdermann) Backeberg ex Krainz 1942
   • Trichocereus orurensis Cardenas 1953
   • Helianthocereus orurensis (Cardenas) Backeberg 1955
   • Lobivia aureolilacina Cardenas 1961
   • Lobivia backebergianaY. Ito 1962
   • LobiviapachyacanthaY. Ito 1962
   • Pseudolobivia wilkeae Backeberg 1962
   • Echinopsis lecoriensis Cardenas. 1963
   • Lobivia horrida F. Ritter 1963
   • Pseudolobivia lecoriensis (Cardenas) Backeberg 1966
   • Lobivia pictiflora F. Ritter 1966
   • Lobivia potosina (Werdermann) H. Friedrich 1974
   • Echinopsis orurensis (Cardenas) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Lobivia wilkeae (Backeberg) H. Friedrich 1974
   • Lobivia varispina F. Ritter 1980

Echinopsis formosa (Pfeiffer) Jacobi 1850
   • Lobivia oreopepon Spegazzini 1925
   • Echinocactus formosa Pfeiffer 1837
   • Lobivia formosa (Pfeiffer) Dodds 1937
   • Soehrensia formosa (Pfeiffer) Backeberg 1959
   • Soehrensia oreopepon (Spegazzini) Backeberg 1959
   • Soehrensia uebelmanniana Backeberg & Lembcke 1959
   • Trichocereus randallii Cardenas 1963
   • Helianthocereus randallii (Cardenas) Backeberg 1966
   • Echinopsis randallii (Cardenas) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Lobivia kieslingii Rausch 1977
   • Lobivia rosarioana Rausch 1979
   • Trichocereus formosus (Pfeiffer) F. Ritter 1980
   • Trichocereus uebelmannianus (Backeberg & Lembcke) F. Ritter 1980
   • Echinopsis uebelmanniana (Backeberg & Lembcke) A. E. Hoffmann 1989

Echinopsis glauca (F. Ritter) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus glaucus F. Ritter 1962

Echinopsis glaucina H. Friedrich &G. D. Rowley 1974
   • Acanthocalycium glaucum F. Ritter 1964
   • Acanthocalycium aurantiacum Rausch 1968
   • Echinopsis glauca (F. Ritter) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Echinopsis aurantiaca (Rausch) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974

Echinopsis haematantha (Spegazzini) D. R. Hunt 1991
   • Echinocactus haematantha Spegazzini 1905
   • Lobivia haematantha (Spegazzini) Britton & Rose 1922
   • Lobivia kuehnrichii Fric 1931
   • Lobivia drijveriana Backeberg 1933
   • Lobivia elongata Backeberg 1957
   • Lobivia mirabunda Backeberg 1957
   • Lobivia hualfinensis Rausch 1968
   • Lobivia amblayensis Rausch 1972
   • Echinopsis amblayensis (Rausch) H. Friedrich 1974
   • Lobivia chorrillosensis Rausch 1974
   • Hymenorebutia kuehnrichii (File) F. Ritter 1980
   • Hymenorebutia drijveriana (Backeberg) F. Ritter 1980
   • Lobivia haematantha var. jasimanensis Rausch 1987
   • Echinopsis kuehnrichii (Fric) H. Friedrich & Glaetzle 1983
   • Echinopsis elongata (Backeberg) H. Friedrich & Glaetzle 1983
   • Echinopsis hualfinensis (Rausch) H. Friedrich & Glaetzle 1983
   • Echinopsis haematantha subsp. kuehnrichii (Fric) J. G. Lambert 1998
   • Echinopsis haematantha subsp. elongata (Backeberg) J. G. Lambert 1998
   • Echinopsis haematantha subsp. hualfinensis (Rausch) J.G.Lambert 1998
   • Echinopsis densispinavar. amblayensis (Rausch) J. G. Lambert 1998
   • Echinopsis haematantha subsp. chorriliosensis (Rausch) J. G. Lambert 1998
   • Echinopsis haematantha subsp. jasimanensis (Rausch) J. G. Lambert 1998

Echinopsis hahniatia (Backeberg) R. S. Wallace 1997
   • Mediocactus hahnianus Backeberg 1956
   • Harrisia hahniana (Backeberg) Kimnach & Hutchison 1987

Echinopsis hertrichiana (Backeberg) D. R. Hunt 1991
   • Lobivia hertrichiana Backeberg 1933
   • Lobivia allegraiana Backeberg 1935
   • Lobivia binghamiana Backeberg 1935
   • Lobivia incaica Backeberg 1935
   • Lobivia planiceps Backeberg 1935
   • Lobivia huilcanota Rauh & Backeberg 1957
   • Lobivia minuta F. Ritter 1963
   • Lobivia vilcabambae F. Ritter 1963
   • Lobivia simplex Rausch 1972
   • Lobivia echinata Rausch 1973
   • Lobivia laui Donald 1974
   • Neolobivia hertrichiana (Backeberg) F. Ritter 1981
   • Neolobivia incaica (Backeberg) F. Ritter 1981
   • Neolobivia minuta (F. Ritter) F. Ritter 1981
   • Neolobivia vilcabambae (F. Ritter) F. Ritter 1981
   • Neolobivia echinata (Rausch) F. Ritter 1981
   • Echinopsis backebergii subsp. hertrichiana (Backeberg) G. D. Rowley 1982

Echinopsis huascha (F. A. C. Weber) H. Friedrich & G.D.Rowley 1974
   • Cereus huascha F. A. C. Weber 1893
   • Cereus andalgalensis F. A. C. Weber 1897
   • Trichocereus huascha (F. A. C. Weber) Britton & Rose 1920
   • Lobivia andalgalensis (F. A. C. Weber) Britton & Rose 1922
   • Lobivia grandiflora Britton & Rose 1922
   • Lobivia hyalacantha Spegazzini 1925
   • Chamaecereus grandiflorus (Britton & Rose) Fric 1931
   • Echinopsis lobivioides Backeberg 1934
   • Lobivia huascha (F. A. C. Weber) W. T. Marshall 1938
   • Tnchocereus andalgalensis (F. A. C. Weber) Hosseus 1939
   • Pseudolobivia lobivioides (Backeberg) Backeberg ex Krainz 1942
   • Helianthocereus huascha (F. A. C. Weber) Backeberg 1951
   • Helianthocereus andalgalensis (F. A. C. Weber) Backeberg 1951
   • Helianthocereus grandiflorus (Britton & Rose) Backeberg 1955
   • Helianthocereus pecheretianus Backeberg 1955
   • Helianthocereus hyalacanthus (Spegazzini) Backeberg 1959
   • Trichocereus grandiflorus Backeberg 1966
   • Echinopsis pecheretiana (Backeberg) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Tnchocereus rowleyi H. Friedrich 1974
   • Echinopsis rowleyi (H. Friedrich) R. Kiesling 1978
   • Trichocereus lobivioides (Backeberg) R. Graser & F. Ritter 1980
   • Lobivia purpureominiata F. Ritter 1980
   • Trichocereus catamarcensis F. Ritter 1980

Echinopsis huotii (Cels) Labouret 1853
   • Echinocactus huotii Cels 1847
   • Echinopsis vallegrandensis Cardenas 1959
   • Echinopsis pamparuizii Cardenas 1970
   • Echinopsis huotii subsp. vollegmndemis (Cardenas) G. Navarro 1996

Echinopsis knuthiana (Backeberg) H. Friedrich &G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus knuthianus Backeberg 1937
   • Azureocereus deflexispinus Backeberg ex Rauh 1958

Echinopsis korethroides Werdermann ex Backeberg 1931
   • Soehrensia korethroides (Werdermann ex Backeberg) Backeberg 1951
   • Trichocereus korethroides (Werdermann ex Backeberg) F. Ritter 1980

Echinopsis lageniformis (Forster) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Cereus bridgesii Salm-Dyck 1850
   • Cereus lageniformis Forster 1861
   • Trichocereus bridgesii (Salm-Dyck) Britton & Rose 1920

Echinopsis lamprochlra (Lemaire) H. Friedrich &Glaetzle 1983
   • Cereus lamprochlorus Lemaire 1838
   • Trichocereus lamprochlorus (Lemaire) Britton & Rose 1920
   • Trichocereus purpureopilosus Weingart 1930
   • Echinopsis purpureopilosa (Weingart) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974

Echinopsis lateritia Gurke 1907
   • Lobivia lateritia (Gurke) Britton & Rose 1922
   • Lobivia carminantha Backeberg 1935
   • Lobivia kupperiana Backeberg 1935
   • Lobivia cintiensis Cardenas 1959
   • Lobivia scopulina Backeberg 1962
   • Lobivia camataquiensis Cardenas 1963
   • Hymenorebutia cintiensis (Cardenas) F. Ritter 1980
   • Hymenorebutia torataensis F. Ritter 1980
   • Hymenorebutia torreana F. Ritter 1980

Echinopsis leucantha (Gillies ex Salm-Dyck) Walpers 1843
   • Echinocactus leucanthus Gillies ex Salm-Dyck 1834
   • Cereus leucanthus (Gillies ex Salm-Dyck) Pfeiffer 1837
   • Echinopsis cordobensis Spegazzini 1905
   • Echinopsis intricatissima Spegazzini 1905
   • Echinopsis melanopotamica Spegazzini 1905
   • Echinopsis shaferi Britton & Rose 1922
   • Echinopsis spegazziniana Britton & Rose 1922

Echinopsis litoralis (Johow) H. Friedrich &G. D. Rowley 1974
   • Cereus litoralis Johow 1921
   • Trichocereus litoralis (Johow) Looser 1929

Echinopsis macrogona (Salm-Dyck) H. Friedrich &G. D. Rowley 1974
   • Cereus macrogonus Salm-Dyck 1850
   • Trichocereus macrogonus (Salm-Dyck) Riccobono 1909

Echinopsis mamillosa Gurke 1907
   • Echinopsis ritteri Boedeker 1932
   • Pseudolobivia kermesina Krainz 1942
   • Echinopsis herbasii Cardenas 1956
   • Echinopsis roseolilacina Cardenas 1957
   • Echinopsis kermesina (Krainz) Krainz 1961
   • Echinopsis silvatica F. Ritter 1965
   • Echinopsis mamillosa subsp. silvatica (F. Ritter) P. J. Braun & Esteves 1995

Echinopsis marsoneri Werdermann 1932
   • Lobivia haageana Backeberg 1933
   • Lobivia jajoiana Backeberg 1933
   • Lobivia iridescens Backeberg 1935
   • Lobivia rubescens Backeberg 1935
   • Lobivia marsoneri (Werdermann) Backeberg 1935
   • Lobivia nigrostoma Kreuzinger & Buining 1950
   • Lobivia uitewaaleana Buining 1951
   • Lobivia muhriae Backeberg 1963
   • Lobivia glauca Rausch 1971
   • Lobivia chrysantha subsp. marsoneri (Werdermann) Rausch ex G. D. Rowley 1982
   • Lobivia chrysantha subsp. jajoiana (Backeberg) Rausch ex G. D. Rowley 1982
   • Lobivia buiningiana F. Ritter 1980
   • Lobivia miniatinigra F. Ritter 1980
   • Lobivia tuberculosa F. Ritter 1980

Echinopsis maximiliana HeyderexA. Dietrich 1846
   • Lobivia maximiliana (Heyder ex A. Dietrich) Backeberg 1937
   • Lobivia caespitosa Britton & Rose 1922
   • Echinopsis maximiliana subsp. caespitosa (Britton & Rose) G. D. Rowley 1982
   • Lobivia corbula Britton & Rose 1922
   • Lobivia hermanniana Backeberg 1933
   • Lobivia westii Hutchison 1954
   • Echinopsis maximiliana subsp. westii (Hutchison) G. D. Rowley 1982
   • Lobivia charazanensis Cardenas 1957
   • Lobivia cariquinensis Cardenas 1959
   • Lobivia pseudocariquinensis Cardenas 1961
   • Lobivia miniatiflora F. Ritter 1963
   • Lobivia cruciaureispina Knize 1969
   • Lobivia sicuaniensis Rausch 1971
   • Lobivia intermedia Rausch 1972

Echinopsis mirabilis Spegazzini 1905
   • Setiechinopsis mirabilis (Spegazzini) Backeberg ex De Haas 1940

Echinopsis nigra Backeberg 1935
   • Pseudolobivia nigra (Backeberg) Backeberg 1942

Echinopsis obrepanda (Salm-Dyck) K. Schumann 1894
   • Echinocactus obrepandus Salm-Dyck 1845
   • Echinopsis fiebrigii Gurke 1905
   • Pseudolobivia obrepanda (Salm-Dyck) Backeberg ex Krainz 1942
   • Pseudolobivia fiebrigii (Giirke) Backeberg ex Krainz 1942
   • Echinopsis rojasii Cardenas 1951
   • Echinopsis calorubra Cardenas 1957
   • Pseudolobivia rojasii (Cardenas) Backeberg 1959
   • Echinopsis orozasana F. Ritter 1959
   • Pseudolobivia carmineoflora G. Hoffmann & Backeberg 1959
   • Echinopsis toralapana Cardenas 1964
   • Pseudolobivia orozasana (F. Ritter) Backeberg 1965
   • Echinopsis tapecuana F. Ritter 1965
   • Pseudolobivia calorubra (Cardenas) Backeberg 1966
   • Pseudolobivia toralapana (Cardenas) Backeberg 1966
   • Lobivia mizquensis Rausch 1972
   • Echinopsis carmineoflora (G. Hoffmann & Backeberg) H. Friedrich 1974
   • Echinopsis rauschii H. Friedrich 1974
   • Lobivia aguilarii R. Vasquez 1974
   • Lobivia calorubra (Cardenas) Rausch 1987
   • Echinopsis obrepanda subsp. calorubra (Cardenas) G. Navarro 1996
   • Echinopsis obrepanda subsp. tapecuana (F. Ritter) G. Navarro 1996

Echinopsis oxygona (Link) Zuccarini ex Pfeiffer & Otto 1939
   • Cereus oxygonus Link 1830
   • Cereus multiplex Pfeiffer 1837
   • Echinopsis multiplex (Pfeiffer) Pfeiffer and Otto 1839
   • Echinopsis schwantesii Fric 1927
   • Echinopsis paraguayensis Mundt ex F. Ritter 1979

Echinopsis pachanoi (Britton & Rose) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus pachanoi Britton & Rose 1920

Echinopsis pampana (Britton & Rose) D. R. Hunt 1991
   • Lobivia pampana Britton & Rose 1922
   • Echinopsis mistiensis Werdermann & Backeberg 1931
   • Lobivia mistiensis (Werdermann & Backeberg) Backeberg 1934
   • Lobivia aureosenilis Knize 1969
   • Lobivia glaucescens F. Ritter 1981

Echinopsis pentlandii (W. J. Hooker) Salm-Dyck ex A. Dietrich 1846
   • Echinocactus pentlandii W. J. Hooker 1844
   • Echinopsis scheeri Salm-Dyck 1850
   • Lobivia pentlandii (W. J. Hooker) Britton & Rose 1922
   • Lobivia boliviensis Britton & Rose 1922
   • Lobivia higginsiana Backeberg 1933
   • Lobivia wegheiana Backeberg 1933
   • Echinopsis hardeniana Boedeker 1935
   • Lobivia hardeniana (Boedeker) Boedeker ex Backeberg & F. M. Knuth 1935
   • Lobivia argentea Backeberg 1935
   • Lobivia leucorhodon Backeberg 1935
   • Lobivia leucoviolacea Backeberg 1935
   • Lobivia raphidacantha Backeberg 1935
   • Lobivia varians Backeberg 1935
   • Lobivia schneideriana Backeberg 1937
   • Lobivia aculeata Buining 1941
   • Lobivia brunneo-rosea Backeberg 1957
   • Lobivia lauramarca Rauh & Backeberg 1957
   • Lobivia aurantiaca Backeberg 1959
   • Lobivia johnsoniana Backeberg 1959
   • Lobivia titicacensis Cardenas 1959
   • Lobivia multicostata Backeberg 1963
   • Lobivia larae Cardenas 1964
   • Lobivia omasuyana Cardenas 1965
   • Lobivia scheeri (Salm-Dyck) Rausch 1992
   • Echinopsis pentlandii subsp. hardeniana (Boedeker ex Backeberg & F. M. Knuth) G. Navarro 1996
   • Echinopsis pentlandii subsp. larae (Cardenas) G. Navarro 1996

Echinopsis peruviana (Britton & Rose) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus peruvianus Britton & Rose 1920
   • Trichocereus puquiensis Rauh & Backeberg 1956
   • Echinopsis puquiensis (Rauh & Backeberg) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus tacnaensis F. Ritter 1981
   • Trichocereus torataensis F. Ritter 1981
   • Echinopsis peruviana subsp. puquiensis (Rauh & Backeberg) Ostolaza 1998

Echinopsis pugionacantha Rose & Boedeker 1931
   • Echinopsis rossii Boedeker 1933
   • Lobivia pugionacantha (Rose & Boedeker) Backeberg 1935
   • Lobivia rossii (Boedeker) Boedeker ex Backeberg & F. M. Knuth 1935
   • Echinopsis stollenwerkiana Boedeker 1936
   • Lobivia culpinensis F. Ritter 1966
   • Lobivia cornuta Rausch 1972
   • Lobivia salitrensis Rausch 1974
   • Lobivia versicolor Rausch 1974
   • Lobivia adpressispina F. Ritter 1980
   • Lobivia campicola F. Ritter 1980
   • Echinopsis pugionacantha subsp. rossii (Boedeker) G. Navarro 1996

Echinopsis rhodotricha K. Schumann 1900
   • Echinocactus forbesii Lehmann 1843
   • Echinopsis forbesii (Lehmann) A. Dietrich 1849
   • Echinopsis chacoana Schutz 1949
   • Echinopsis rhodotricha subsp. chacoana (Schiitz) P. J. Braun & Esteves 1995

Echinopsis saltensis Spegazzini 1905
   • Echinopsis cachensis Spegazzini 1905
   • Lobivia saltensis (Spegazzini) Britton & Rose 1922
   • Lobivia cachensis (Spegazzini) Britton & Rose 1922
   • Lobivia nealeana Backeberg 1934
   • Lobvia pseudocachensis Backeberg 1934
   • Hymenorebutia nealeana (Backeberg) Buining 1939
   • Hymenorebutia pseudocachensis (Backeberg) Buining 1939
   • Lobvia emmae Backeberg 1948
   • Echinopsis nealeana (Backeberg) H. Friedrich 1974
   • Echinopsis pseudocachensis (Backeberg) H. Friedrich 1974
   • Echinopsis saltensis var. nealeana (Backeberg) J. G. Lambert 1998
   • Echinopsis saltensis var. pseudocachensis (Backeberg) J.G.Lambert 1998

Echinopsis sanguiniflora (Backeberg) D. R. Hunt 1991
   • Lobivia sanguiniflora Backeberg 1935
   • Lobivia breviflora Backeberg 1935
   • Lobivia duursmaiana Backeberg 1935
   • Lobivia polycephala Backeberg 1935

Echinopsis santaensis (Rauh & Backeberg) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus santaensis Rauh & Backeberg 1956

Echinopsis schickendantzii F. A. c. Weber 1896
   • Trichocereus schickendantzii (F. A. C. Weber) Britton & Rose 1920
   • Trichocereus shaferi Britton & Rose 1920
   • Echinopsis shaferi Britton & Rose 1922 (see E. leucantha)
   • Trichocereus manguinii Backeberg 1953
   • Echinopsis manguinii (Backeberg) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus volcanensis F. Ritter 1980

Echinopsis schieliana (Backeberg) D. R. Hunt 1987
   • Lobivia schieliana Backeberg 1957
   • Lobivia quiabayensis Rausch 1968
   • Lobivia leptacantha Rausch 1972
   • Lobivia backebergiisubsp. schieliana (Backeberg) G. D. Rowley 1982
   • Echinopsis maximiliana subsp. quiabayensis (Rausch) G. D. Rowley 1982

Echinopsis schoenii (Rauh & Backeberg) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus schoenii Rauh & Backeberg 1958

Echinopsis schrieteri (A. Castellanos) Werdermann 1931
   • Lobivia schreiteri A. Castellanos 1930
   • Lobivia stilowiana Backeberg 1949
   • Echinopsis stilowiana (Backeberg) J.G.Lambert 1998

Echinopsis scopulicola (F. Ritter) Mottram 1997
   • Trichocereus scopulicola F. Ritter 1966

Echinopsis skottsbergii (Backeberg) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus skottsbergii Backeberg 1950

Echinopsis smrziana Backeberg 1935
   • Soehrensia smrziana (Backeberg) Backeberg 1959
   • Trichocereus smrzianus (Backeberg) Backeberg 1966

Echinopsis spachiana (Lemaire) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Cereus spachianus Lemaire 1840
   • Echinocereus spachianus (Lemaire) Rumpler 1885
   • Cereus santiaguensis Spegazzini 1905
   • Trichocereus spachianus (Lemaire) Riccobono 1909
   • Trichocereus santiaguensis (Spegazzini) Backeberg 1959
   • Echinopsis santiaguensis (Spegazzini) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974

Echinopsis spinibarbis (Otto) A. E. Hoffmann 1989
   • Cereus spinibarbis Otto 1837
   • Echinocereus spinibarbis (Otto) K. Schumann 1895
   • Eulychnia spinibarbis (Otto) Britton & Rose 1920
   • Trichocereus spinibarbis (Otto) F. Ritter 1965

Echinopsis strigosa (Salm-Dyck) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Cereus strigosus Salm-Dyck 1834
   • Echinocereus strigosus (Salm-Dyck) Lemaire 1885
   • Trichocereus strigosus (Salm-Dyck) Britton & Rose 1920

Echinopsis tacaquirensis (Vaupel) H. Friedrkh & G. D. Rowley 1974
   • Cereus tacaquirensis Vaupel 1916
   • Trichocereus taquimbalensis Cardenas 1953
   • Trichocereus tacaquirensis (Vaupel) Cardenas ex Backeberg 1959
   • Echinopsis taquim-balensis (Cardenas) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Echinopsis tacaquirensis subsp. taquimbalensis (Cardenas) G. Navarro 1996

Echinopsis taratensis (Cardenas) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus taratensis Cardenas 1966

Echinopsis tarijensis (Vaupel) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Cereus tarijensis Vaupel 1916
   • Trichocereus poco Backeberg 1935
   • Trichocereus tarijensis (Vaupel) Werdermann 1940
   • Helianthocereus poco (Backeberg) Backeberg 1951
   • Trichocereus herzogianus Cardenas 1953
   • Trichocereus herzogianus var. totorensis Cardenas 1953
   • Trichocereus narvaecensis Cardenas 1953
   • Helianthocereus tarijensis (Vaupel) Backeberg 1955
   • Helianthocereus herzogianus (Cardenas) Backeberg 1955
   • Helianthocereus narvaecensis (Cardenas) Backeberg 1955
   • Echinopsis poco (Backeberg) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Echinopsis herzogiana (Cardenas) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Echinopsis narvaecensis (Cardenas) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Lobivia formosa subsp. tarijensis (Vaupel) Rausch 1977
   • Trichocereus totorensis (Cardenas) F. Ritter 1980
   • Echinopsis tarijensis subsp. herzogiana (Cardenas) G. Navarro 1996
   • Echinopsis tarijensis subsp. totorensis (Cardenas) G. Navarro 1996

Echinopsis tarmaensis (Rauh & Backeberg) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus tarmaensis Rauh & Backeberg 1956

Echinopsis tegeleriana (Backeberg) D. R. Hunt 1987
   • Lobivia tegeleriana Backeberg 1936
   • Acantholobivia tegeleriana (Backeberg) Backeberg 1942
   • Lobivia incuiensis Rauh & Backeberg 1957
   • Acantholobivia incuiensis (Rauh & Backeberg) Rauh & Backeberg 1958
   • Lobivia akersii Rausch 1973

Echinopsis terscheckii (Parmentier) H. Friedrich &G. D. Rowley 1974
   • Cereus terscheckii Parmentier 1837
   • Pilocereus terscheckii (Parmentier) Rumpler 1885
   • Trichocereus terscheckii (Parmentier) Britton & Rose 1920
   • Trichocereus werdermannianus Backeberg 1935
   • Echinopsis werdermanniana (Backeberg) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974

Echinopsis thelegona (F. A. C. Weber) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Cereus thelegonus F. A. C. Weber 1898
   • Trichocereus thelegonus (F. A. C. Weber) Britton & Rose 1920

Echinopsis thelegonoides (Spegazzini) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Cereus thelegonoides Spegazzini 1905
   • Trichocereus thelegonoides (Spegazzini) Britton & Rose 1920
   • Trichocereus rubinghianus Backeberg 1963
   • Echinopsis rubinghiana (Backeberg) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974

Echinopsis thionantha (Spegazzini) Werdermann 1931
   • Echinocactus thionanthus Spegazzini 1905
   • Echinocactus chionanthus Spegazzini 1905
   • Lobivia thionantha (Spegazzini) Britton & Rose 1922
   • Lobivia chionantha (Spegazzini) Britton & Rose 1922
   • Echinopsis chionantha (Spegazzini) Werdermann 1931
   • Acanthocalycium thionanthum (Spegazzini) Backeberg 1935
   • Acanthocalycium chionanthum (Spegazzini) Backeberg 1935
   • Acanthocalycium griseum Backeberg 1963
   • Acanthocalycium brevispinum F. Ritter 1964
   • Echinopsis brevispina (F. Ritter) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Acanthocalycium catamarcense F. Ritter 1980

Echinopsis tiegeliana (Wessner) D. R. Hunt 1991
   • Lobivia tiegeliana Wessner 1939
   • Lobivia peclardiana Krainz 1948
   • Lobivia pusilla F. Ritter 1966
   • Mediolobivia hirsutissima Cardenas 1971
   • Lobivia fricii Rausch 1973
   • Echinopsis fricii (Rausch) H. Friedrich 1974
   • Hymenorebutia tiegeliana (Wessner) F. Ritter 1980
   • Hymenorebutia pusilla (F. Ritter) F. Ritter 1980

Echinopsis trichosa (Cardenas) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus trichosus Cardenas 1957

Echinopsis tubiflora (Pfeiffer) Zuccarini ex A. Dietrich 1846
   • Cereus tubiflorus Pfeiffer 1837
   • Echinopsis albispinosa K. Schumann 1903

Echinopsis tulhuayacensis (Ochoa) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus tulhuayacensis Ochoa 1957

Echinopsis tunariensis (Cardenas) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus tunariensis Cardenas 1959

Echinopsis uyupampensis (Backeberg) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus uyupampensis Backeberg 1935
   • Echinopsis valida Monville ex Salm-Dyck 1850
   • Thchocereus validus (Monville ex Salm-Dyck) Backeberg 1935

Echinopsis vasquezii (Rausch) G. D. Rowley 1975
   • Trichocereus vasquezii Rausch 1974

Echinopsis vatteri (R. Kiesling) G. D. Rowley 1979
   • Trichocereus vatteri R. Kiesling 1976

Echinopsis volliana (Backeberg) H. Friedrich & G. D. Rowley 1974
   • Trichocereus vollianus Backeberg 1935

Echinopsis walteri (R. Kiesling) H. Friedrich & Glaetzle 1983
   • Lobivia walteri R. Kiesling 1976
   • Trichocereus walteri (R. Kiesling) J. G. Lambert 1998

Echinopsis yuquina D. R. Hunt 1991
   • Lobivia rauschii Zecher 1974
   • Echinopsis rauschii H. Friedrich 1974 (see E. obrepanda)

Ëţáîĺ ęîěěĺđ÷ĺńęîĺ č ďóáëč÷íîĺ čńďîëüçîâŕíčĺ ěŕňĺđčŕëîâ ńŕéňŕ,
áĺç ńîîňâĺňńňâóţůĺăî đŕçđĺřĺíč˙ - çŕďđĺůĺíî © cactuslove 2002-2019

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Ńîçäŕíčĺ ńŕéňîâ, đŕçđŕáîňęŕ ôčđěĺííîăî ńňčë˙ - Intellect Design

Ń÷¸ň÷čęč: