www.cactuslove.ru
Íà ãëàâíóþ  Ãëàâíàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ

Ñïèñîê âèäîâ

Ãîëëàíäöû
Áîòàíè÷åñêèé ñàä
Ñòàòüè
Cactuslove
Êëóáû
Ôîðóì
Âîïðîñ-îòâåò
Êàêòóñ ññûëêè
ZooFlo êàòàëîã
Êîíòàêòû
Êíèæíàÿ ïîëêà
Ëèòåðàòóðà
Æóðíàëû
Ïîëåâûå íîìåðà
Êëàññèôèêàöèè
Ïðîãðàììû
Ðàçíîå


Ýíöèêëîïåäèÿ


Coryphantha (Engelmann 1856) Lemaire 1868 - ñèíîíèìû

Îïèñàíèå ðîäà | Óõîä | Êëàññèôèêàöèÿ | Àðåàë | Ñèíîíèìû | Ñïèñîê âèäîâ ðîäà

Coryphantha (Engelmann 1856) Lemaire 1868
   • Lepidocoryphantha Backeberg 1938
   • Cumarinia Buxbaum 1951

Coryphantha alversonii (Coult.) Orcutt 1925
   • Coryphantha vivipara var. alversonii L. Benson 1969
   • Mammillaria radiosa var. alversonii Schumann 1898
   • Mammillaria alversonii Coulter ex. Zeissold 1895
   • Cactus radiosus var. alversonii Coulter 1894

Coryphantha asterias (Cels 1850) Boed.
   • Mammillaria ottonis Pfeiffer 1838
   • Coryphantha ottonis (Pfeiffer) Lemaire 1868

Coryphantha bergeriana Bodeker 1929
   • Coryphantha glanduligera (Otto 1848) Lemaire 1868

Coryphantha borwigii J. A. Purpus 1927
   • Coryphantha salinensis (Poselger 1853) Dicht è A.Luthy 1998

Coryphantha clava (Pfeiff.) Lem.
   • Coryphantha octacantha (De Candolle 1828) Britton & Rose 1923

Coryphantha clavata (Scheidweiler) Backeberg 1942
   • Mammillaria clavata Scheidweiler 1838
   • Neolloydia clavata (Scheid-weiler) Britton & Rose 1923

Coryphantha compacta (Engelmann) Brinon & Rose 1923
   • Mammillaria compacta Engelmann 1848
   • Coryphantha palmeri Britton & Rose 1923

Coryphantha connivens Br. et R. 1923
   • Coryphantha pycnacantha (Martius 1832) Lemaire 1868

Coryphantha cornifera (A. P. de Candolle) Lemaire 1868
   • Mammillaria cornifera A. P. de Candolle 1828

Coryphantha cornuta (Hildmann ex K. Schumann) A. Berger 1929
   • Mammillaria cornuta Hildmann ex K. Schumann 1898

Coryphantha delaetiana (Quehl 1908) A. Berger 1929
   • Mammillaria delaetiana Quehl 1908
   • Mammillaria salm-dyckiana Scheer ex Salm-Dyck 1850
   • Coryphantha salm-dyckiana (Scheer ex Salm-Dyck) Britton & Rose 1923
   • Mammillaria gladiispina Boedeker 1925
   • Coryphantha gladiispina (Boedeker) A. Berger 1929
   • Coryphantha pseudonickelsiae Backeberg 1949
   • Coryphantha laui L. Bremer 1979
   • Coryphantha cuencamensis L Bremer 1980
   • Coryphantha indensis Bremer
   • Coryphantha neglecta Bremer

Coryphantha difficilis (Quehl) Orcutt 1926
   • Mammillaria difficilis Quehl 1908

Coryphantha durangensis (Runge ex K. Schumann) Britton & Rose 1923
   • Mammillaria durangensis Runge ex K. Schumann 1898

Coryphantha echinoidea (Quehl 1913) Britton et Rose 1923
   • Mammillaria echinoidea Quehl 1913
   • Coryphantha schwarziana Boedeker ex Backeberg& F. M. Knuth 1935

Coryphantha echinus (Engelmann 1856) Britton et Rose 1923
   • Mammillaria echinus Engelmann 1856
   • Mammillaria pectinata Engelmann 1856
   • Coryphantha pectinata (Engelmann) Britton & Rose 1923
   • Coryphantha cornifera var. echinus

Coryphantha elephantidens (Lemaire) Lemaire 1868
   • Mammillaria elephantidens Lemaire 1838
   • Mammillaria recurvispina de Vriese 1839
   • Coryphantha recurvispina (de Vriese) L. Bremer 1976
   • Mammillaria bumamma Ehrenberg 1849
   • Coryphantha bumamma (Ehrenberg) Britton & Rose 1923
   • Coryphantha greenwoodii Bravo 1970
   • Coryphantha garessii L. Bremer 1980

Coryphantha erecta (Lemaire ex Pfeiffer) Lemaire 1869
   • Mammillaria erecta Lemaire ex Pfeiffer 1837

Coryphantha exsudans (Zucc.) Lem.
   • Coryphantha ottonis (Pfeiffer 1838) Lemaire 1868

Coryphantha georgii Bodeker 1931
   • Coryphantha villarensis Backeberg 1942

Coryphantha glanduligera (Otto 1848) Lemaire 1868
   • Mammillaria glanduligera Otto [â Dietrich], Allg. Gartenzeitung 16:298, 1848
   • Echinocactus glanduligerus Poselger, Allg. Gartenzeitung 21:102, 1853
   • Cactus glanduliger Kuntze, Ïðåïîäîáíûé Ãåí Ïë. 1:260, 1891
   • Coryphantha bergeriana Bodeker, Monatsschrift Kakteenkunde 10:191, 1929

Coryphantha guerkeana (Boedeker) Brinon & Rose 1923
   • Mammillaria guerkeana Boedeker 1914

Coryphahtha hesteri Y. Wright
   • Escobaria hesteri (Wright.) F.Buxb.

Coryphantha kaibabensis P.C. Fischer 1979
   • Escobaria vivipara var. kaibabensis (P. C. Fisher 1979) N. P. Taylor 1983
   • Escobaria vivipara (Nuttall) Buxbaum 1951

Coryphantha longicornis Boedeker 1931
   • Coryphantha grandis L. Bremer 1978

Coryphantha macromeris (Engelmann) Lemaire 1868
   • Mammillaria macromeris Engelmann 1848
   • Mammilaria heteromorpha Scheer 1850
   • Cactus heteromorpha Kuntze 1891
   • Cactus macromeris Kuntze 1891
   • Lepidocoryphantha macromeris (Engelmann) Backeberg 1942
   • Coryphantha runyonii Britton & Rose 1923
   • Lepidocoryphantha runyonii (Britton & Rose) Backeberg 1961
   • Coryphantha macromeris var. runyonii (Britton & Rose) L. D. Benson 1969
   • Coryphantha macromeris subsp. runyonii (Britton & Rose) N. P. Taylor 1998
   • Lepidocoryphantha macromeris subsp. runyonii (Britton & Rose) Doweld 1999
   • Coryphantha pirtlei Werdermann 1934

Coryphantha macromeris v. macromeris = Coryphantha macromeris ssp. macromeris (ñèíîíèìû ìåæäó ñîáîé).

Coryphantha macromeris v. runyonii = Coryphantha macromeris (ñèíîíèìû ìåæäó ñîáîé).

Coryphantha minima Baird.
   • Escobaria minima
   • Escobaria nelliae - áîëåå ïîçäíåå íàçâàíèå

Coryphantha missouriensis L. Benson 1969
   • Neobesseya missouriensis Britton & Rose 1921
   • Mammilaria nutallii Engelmann 1849
   • Mammilaria missouriensis Sweet 1826
   • Cactus mammillaris Nutall 1818

Coryphantha nickelsiae (K. Brandegee) Britton &Rose 1923
   • Mammillaria nickelsiae K. Brandegee 1900

Coryphantha octacantha (A. P. De Candolle 1828) Britton & Rose 1923
   • Ñoryphantha aulacothele Lein.
   • Mammillaria octacantha A. P. de Candolle 1828
   • Mammillaria macrothele Martius ex Pfeiffer 1837
   • Coryphantha macrothele (Martius ex Pfeiffer) Kummler 1998
   • Mammillana clava Pfeiffer 1840
   • Coryphantha clava (Pfeiffer) Lemaire 1868

Coryphantha odorata Boedeker 1930
   • Neolloydia odorata (Boedeker) Backeberg 1942
   • Cumarinia odorata (Boedeker) Buxbaum 1951

Coryphantha orcuttii (Rose et Orcutt.) A.D. Zimmerman 1972
   • Neolloydia Rose 1926
   • Escobaria Boedeker 1933

Coryphantha ottonis (Pfeiffer 1838) Lemaire 1868
   • Mammillaria ottonis Pfeiffer 1838
   • Mammillaria exsudans Zuccarini 1837
   • Coryphantha exsudans (Zuccarini) Lemaire ex Forster 1886
   • Mammillaria asterias Cels 1850
   • Coryphantha asterias (Cels) Boedeker ex A. Berger 1929
   • Mammillaria bussleri Mundt 1902
   • Coryphantha bussleri (Mundt) Scheinvar 1981

Coryphantha pectinata (Eng.) Br. et R.
   • Coryphantha echinus (Engelmann 1856) Britton et Rose 1923

Coryphantha poselgeriana (A. Dietrich 1851) Britton & Rose 1923
   • Echinocactus poselgerianus A. Dietrich 1851
   • Mammillaria valida J. A. Purpus 1911, not validly published;
   • Coryphantha valida (J. A. Purpus) L. Bremer 1977
   • Coryphantha poselgeriana v.valida (J.A.Purp.) Heinr.

Coryphantha poselgeriana v.valida (J.A.Purp.) Heinr.
   • Coryphantha valida
   • Coryphantha poselgeriana (Dietrich 1851) Britton et Rose 1923

Coryphantha potosiana (Jacobi) Glass and R. Foster 1970
   • Mammillaria potosiana Jacobi 1856

Coryphantha pseudechinus Boedeker 1929
   • Coryphantha pusilliflora Bremer

Coryphantha pulleineana (Backeberg) Glass 1968
   • Neolloydia pulleineana Backeberg 1948

Coryphantha pycnacantha (Martius 1832) Lemaire 1868
   • Mammillaria pycnacantha Martius 1832
   • Mammillaria pycnacantha spinosior Monville ex Salm-Dyck, Hort.Dyck 1844: 14, 1845
   • Echinocactus pycnacanthus Poselger, Allg.Gartenz. 21:102, 1853
   • Cactus pycnacanthus Kuntze, Rev.Gen.Pl.1, 1891
   • Mammillaria acanthostephes Lehmann, Allg.Gartenz. 3:228, 1835
   • Mammillaria acanthostephes recta Hort ex Labouret, Monogr.Cact. 138, 1853
   • Cactus acanthostephes Kuntze, Rev.Gen.Pl.1:260, 1891
   • Mammillaria magnimamma Otto, Allg.Gartenz. 29:228, 1835 [non Haworth, 1824]
   • Mammillaria magnimamma lutescens Salm-Dyck, Cact.Hort.Dyck 1849 121, 1850
   • Mammillaria arietina Lemaire, Cact.Aliq.Nov.10, 1838
   • Mammillaria arietina spinosior Lemaire, Cact.Gen.Nov.Sp.94, 1839
   • Mammillaria scepontocentra Lemaire, Cact.Ge.Nov.Sp.43, 1839
   • Cactus scepontocentrus Kuntze, Rev.Gen.Pl.1, 1891
   • Mammillaria winkleri Foerster, Allg.Gartenz. 15:50, 1853
   • Echinocactus winkleri Poselger, Allg.Gartenz.21:102, 1853
   • Cactus winkleri Kuntze, Rev.Gen.Pl. 1, 1891
   • Coryphantha connivens Britton & Rose, Cactaceae 4:34, 1923
   • Mammillaria andreae J.A. Purpus & Boedeker 1928
   • Coryphantha andreae (J. A. Purpus & Boedeker) A. Berger 1929

Coryphantha radians (A. P. de Candolle) Britton & Rose 1923
   • Ñoryphantha altamiranoi Fric.
   • Mammillaria radians A. P. de Candolle 1828
   • Coryphantha delicata L. Bremer 1979
   • Coryphantha bernalensis L. Bremer 1984

Coryphantha recurvata (Engelmann) Britton & Rose 1923
   • Mammillaria recurvata Engelmann 1839 (1863-?)
   • Cactus recurvatus Kuntze 1891
   • Mammilaria recurvispina Engelmann 1856
   • Mammillaria nogalensis

Coryphantha retusa (Pfeiffer) Brinon & Rose 1923
   • Mammillaria retusa Pfeiffer 1837

Coryphantha robbinsorum A. Zimmerman 1978
   • Escobaria robbinsorum D. Hunt 1978
   • Cochiseia robbinsorum W. Earle 1976

Coryphantha robustispina (Schott ex Engelmann) Button & Rose1923
   • Echinocactus muehlenpfordtii Poselger 1853, illegitimate name;
   • Mammillana scheeri Muehlenpfordt 1847
   • Mammillaria robustispina Schott ex Engelmann 1856
   • Coryphantha scheeri (Muehlenpfordt) Lemaire 1868
   • Cactus robustispinus Kuntze 1891
   • Mammilaria brownii Toumey 1896
   • Coryphantha muehlenpfordtii (Poselger) Britton & Rose 1923, illegitimate name
   • Coryphantha muehlenpfordtii var. robustispina W. T. Marshall 1956
   • Coryphantha neoscheeri Backeberg 1961
   • Coryphantha muehlenpfordtii subsp. uncinata (L. D. Benson) Dicht 1966
   • Coryphantha scheeri var. robustispina (Schott ex Engelmann) L. D. Benson 1969
   • Coryphantha scheeri var. uncinata L. D. Benson 1969
   • Coryphantha robustispina subsp. scheeri (Muehlenpfordt) N. P. Taylor 1998
   • Coryphantha robustispina subsp. uncinata (L. D. Benson) N. P. Taylor 1998

Coryphantha robustispina ssp. scheeri (Lemaire 1868) N.P.Taylor 1998
   • Coryphantha scheeri

Coryphantha roederiana Boed.
   • Coryphantha salinensis (Poselger 1853) Dicht è A.Luthy 1998

Coryphantha salinensis (Poselger) A. D. Zimmerman ex Dicht & A. D. Luthy l998
   • Echinocactus salinensis Poselger 1853
   • Mammillaria borwigii J. A. Purpus 1927
   • Coryphantha borwigii (J. A. Purpus) A. Berger 1929
   • Coryphantha roederiana Boedeker 1929

Coryphantha scheeri Lemaire 1868
   • Coryphantha robustispina ssp. scheeri (Lemaire 1868) N. P. Taylor 1998

Coryphantha scheeri var. robustispina L. Benson 1969
   • Mammillaria scheeri Muehlenpfordt 1847
   • Echinocactus muehlenpfordtii Poselger 1853
   • Mammilaria robustispina Schott 1856
   • Cactus robustispinus Kuntze 1891
   • Mammilaria brownii Toumey 1896
   • Coryphantha muehlenpfordtii var. robustispina W.T. Marshall 1956
   • Coryphantha robustispina (Schott.) Br. et R.

Coryphantha scheeri var. valida L. Benson 1969
   • Mammilaria scheeri Muehlenpfordt 1845
   • Echinocactus muehlenpfordtii Poselger 1853
   • Mammilaria scheeri var. valida Engelmann 1856
   • Coryphantha scheeri Lemaire 1868

Coryphantha speciosa Boed. 1930
   • Coryphantha sulcata (Engelmann 1845) Britton è Rose 1923

Coryphantha sulcata (Engelmann 1845) Britton & Rose 1923
   • Mammillaria sulcata Engelmann 1845
   • Coryphantha roederiana Bodeker 1929
   • Coryphantha obscura Boedeker 1930
   • Coryphantha speciosa Boedeker 1930

Coryphantha sulcolanata (Lemaire) Lemaire 1868
   • Mammillaria sulcolanata Lemaire 1838
   • Mammillaria conimamma Linke 1857
   • Coryphantha conimamma (Linke) A. Berger 1929

Coryphantha valida (J. A. Purpus) L. Bremer 1977
   • Coryphantha poselgeriana
   • Coryphantha poselgeriana v.valida (J.A.Purp.) Heinr.

Coryphantha varicolor Tiegel 1932
   • Mammillaria tuberculosa Engelmann 1856
   • Escobaria tuberculosa (Engelman) Britton et Rose 1923
   • Escobaria varicolor (Tiegel) Backeberg 1976
   • Coryphantha dasyacantha var. varicolor (Tiegel) L. D. Benson 1969
   • Escobaria dasyacantha var. varicolor (Tiegel) D. R. Hunt 1978

Coryphantha villarensis Backbg.
   • Coryphantha georgii Bodeker 1931

Coryphantha vivipara var. alversonii L. Benson 1969
   • Cactus radiosus var. alversonii Coulter 1894
   • Mammillaria alversonii Coulter ex. Zeissold 1895
   • Mammillaria radiosa var. alversonii Schumann 1898
   • Coryphantha alversonii (Coult.) Orcutt 1925

Coryphàntha vivipara var. arizonica (Engl.) W. T. Marshall 1950
   • Mammillaria arizonica Engelmann 1876
   • Cactus radiosus var. arizonicus Coulter 1894
   • Coryphantha arizonica Britton & Rose 1923

Coryphantha vivipara var. bisbeeana L. Benson 1969
   • Escobaria bisbeeana Borg 1926
   • Coryphantha aggregata Britton & Rose 1925
   • Coryphantha bisbeeana Orcutt 1926

Coryphantha vivipara var. desertii L. Benson 1969
   • Mammillaria desertii Engelmann 1880
   • Cactus radiosus var. desertii Coulter 1894
   • Escobaria desertii F. Bauxbaum 1951

Coryphantha vivipara var. rosea L. Benson 1969
   • Coryphantha rosea Clokey 1943

Coryphantha werdermannii Boedeker 1929
   • Coryphantha densispina Werdermann 1932

Ëþáîå êîììåð÷åñêîå è ïóáëè÷íîå èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ ñàéòà,
áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçðåøåíèÿ - çàïðåùåíî © cactuslove 2002-2018

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Ñîçäàíèå ñàéòîâ, ðàçðàáîòêà ôèðìåííîãî ñòèëÿ - Intellect Design

Ñ÷¸ò÷èêè: